Aanslagen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2016


www.svhw.nl

Het centrale belastingkantoor SVHW in Klaaswaal verzorgt voor de gemeente Brielle de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen. SVHW is een samenwerkingsverband van 20 gemeenten uit Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) Hoeksche Waard.

WOZ-waarde en onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De gemeente heft OZB van:

- de eigenaren van woningen
- de eigenaren van niet-woningen
- de gebruikers van niet-woningen

Als uitgangspunt voor het belastingjaar 2016 geldt de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2015. Een mogelijke waardedaling tijdens het jaar 2015 heeft geen invloed op deze WOZ-waarde. Houdt u daar rekening mee bij het beoordelen van de waarde.

OZB-tarieven

De berekening van het door u te betalen bedrag aan OZB vindt plaats op basis van een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage is door de gemeenteraad van uw gemeente vastgesteld.

De gemeenteraad van Brielle heeft voor 2016 de volgende percentages vastgesteld:
eigenaren van woningen  0,1059 %
eigenaren van niet-woningen 0,1212 %
gebruikers van niet-woningen    0,1002 % 

Wie is belastingplichtig voor de onroerende-zaakbalastingen (OZB)?

De OZB wordt bepaald naar de situatie op 1 januari van het jaar. Verkoopt u uw onroerende zaak in de loop van het jaar, dan betaalt u toch voor het hele jaar belasting. Koopt u in de loop van het jaar een onroerende zaak, dan begint u pas te betalen op 1 januari van het volgend jaar. Meestal wordt bij tussentijdse overdracht van de onroerende zaak de betaalde belasting verrekend door de notaris. Voor de gebruikersbelasting (die alleen geldt voor bedrijven, enz.) is degene, die op 1 januari gebruiker is, belastingplichtig.  

Taxatieverslag

Wilt u het taxatieverslag van uw (niet-)woning inzien? Kijk dan voor een onderbouwing van de WOZ-waarde op de website svhw onder "Mijn SVHW". U kunt het taxativerslag ook telefonisch aanvragen.

Rioolheffing gebruiker
 

De tarieven voor 2016 zijn:
van 0 tot en met 400 m3 afvalwater € 209,00
vanaf 400 m3 afvalwater voor iedere volle 100 m3 meer:   € 75,30

Verlaat u de gemeente en heeft u een aanslag voor een heel jaar ontvangen, dan kunt u ontheffing aanvragen. Dat kan schriftelijk, maar ook via de website. Nieuw gebruikers van objecten betalen alleen voor de resterende volle maanden van het jaar.

Hondenbelasting

De belasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Als u in de loop van het jaar een hond aanschaft, meldt u dit bij SVHW. U betaalt dan belasting over de resterende volle maanden van het jaar dat u houder bent van de hond. U kunt uw hond via www.svhw.nl of telefonisch aanmelden.

Heeft u geen hond meer? Geef dit dan aan SVHW door. Wanneer de aanslag hondenbelasting voor het hele jaar is opgelegd verlenen wij ontheffing. Dit "afmelden" kan alleen schriftelijk of digitaal via "Mijn SVHW". Stuurt u altijd een kopie mee van de rekening van de dierenarts of een kopie van de euthanasie-/ afstandsverklaring als bewijs.

De tarieven voor 2016 zijn:
voor een eerste hond:    €   82,60
voor iedere hond meer:  € 125,00
voor een geregistreerde kennel:    € 457,75

Afvalstoffenheffing

Deze belasting betaalt iedere gebruiker van een woning.

Het tarief in 2016 bedraagt € 165,- per perceel.

Verlaat u de gemeente en heeft u een aanslag voor een heel jaar ontvangen, dan kunt u ontheffing van de afvalstoffenheffing aanvragen. Dat kan schriftelijk, maar ook via de website. Nieuwe gebruikersbetalen alleen voor de resterende volle maanden van het jaar.  

Forensenbelasting

Personen die hun hoofdverblijf niet in de gemeente hebben, maar er wel meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning ter beschikking houden, betalen deze belasting.

De tarieven bedragen bij een waarde van het object van: 
€ 100.000,- of minder    € 166,20
€ 100.000,- tot € 180.000,-     € 248,25
€ 180.000,- of meer   € 321,95

Betalen en automatische incasso

Zorgt u ervoor dat u het totale aanslagbedrag voor de vervaldatum betaalt. De vervaldatum staat op uw aanslagbiljet. Het is ook mogelijk om uw aanslagen in maximaal tien maandelijkse termijnen automatisch te laten incasseren als het totaalbedrag van de aanslag minder is dan € 2.500. Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum waarop u de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geeft u de machtiging binnen één maand, twee of drie maanden na de dagtekening van de aanslag af? Dan vindt de automatische incasse inrespectievelijk tien, negen of acht maanden plaats.

Geef uw machtiging uiterlijk vóór de vervaldatum af, anders is de automatische incasso pas op een volgend ebelastingaanslag van toepassing. Het is niet mogelijk om de aanslagen in één keer te laten incasseren. Automatische incasso geldt voor alle  gemeentelijke- en waterschapsbelastingen die SVHW oplegt, behalve wanneer de gemeente of het waterschap bepaalde aaslagen voor automatische incasso heeft uitgesloten (zie www. svhw.nl). Uw automatische incasso regelt u via www.svhw.nl bij "Mijn SVHW", maar u kunt ook telefonisch een machtigingsformulier aanvragen. SVHW verlengt de machtiging ieder jaar zonder bericht.

Kwijtschelding

Ontvangt u een minimumloon of minimumuitkering op grond van de Participatiewet, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Algemene Ouderdomswet (AOW) en heeft u geen vermogen? Dan komt u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking. Download het formulier "verzoek om kwijtschelding" via www.svhw.nl.

Bezwaar

Bent u van mening, dat uw aanslag niet juist of ten onrechte is opgelegd? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via onze website of uw bezwaar schriftelijk indienen. Voordat u bezwaar maakt tegen uw WOZ-waarde, raden wij u aan eerst uw taxatieverslag op te vragen of in te zien op onze website.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze aanslag of wilt u meer informatie? Kijk op www.svhw.nl. U kunt bij "Mijn SVHW" inloggen met uw DigiD om uw aanslag te bekijken of online zaken te regelen zoals: het doorgeven van wijzigingen, het inzien van uw taxatieverslag, een verzoek indienen voor automatische incasso (betalen in termijnen), kwijtschelding aanvragen, bezwaar maken enzovoort.

Liever telefonische contact? Bel (01816) 577222 of (0800) 0200873.
Het SVHW is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Wilt u schriftelijk reageren?
Ons postadres:

SVHW
Postbus 7059
3286 ZH KLAASWAAL
 


Lokale lasten calculator

U kunt met behulp van de COELO Lokale Lasten Calculator uw gemeentelijke lasten berekenen. Deze rekentool vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.