GVVP in één oogopslag

Een mix van bereikbaarheid, veiligheid en verblijfskwaliteit

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) heeft als doel het terugdringen van de nadelige effecten van verkeer en vervoer op de dagelijkse leefomgeving, zodanig dat er een gezond evenwicht  ontstaat tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit.

In 2017-2018 is er door inwoners en ondernemers meegedacht over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit binnen de gemeente. Deze input is verwerkt in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2020-2022 dat op 18 februari 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het plan is een update van het huidige GVVP waarin het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente tot het jaar 2020 is opgenomen.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2020-2022

Het beleid en de visie in het GVVP 2009 is grotendeels nog steeds actueel en heeft geleid tot de huidige stand van zaken ten aanzien van de inrichting van het wegennet, de stand van zaken omtrent
de verkeersveiligheid en de mate van bereikbaarheid. Daarom is gekozen om dit beleid voorlopig te handhaven en een actualisatieslag te maken naar aanleiding van de ongevallenregistratie, toevoeging van elementen uit de Binnenstad- en havenvisie Brielle 2027, de Leefbaarheidsvisie Zwartewaal, het onderzoek Gebiedsuitwerking Voorne-Putten en Haven Rotterdam en de accenten die in het Collegeprogramma 2018-2022 zijn gezet.

Daarnaast omvat het een uitvoeringsplan. Hierin zijn maatregelen uit het GVVP 2009 opgenomen die sindsdien nog niet zijn uitgevoerd en nu qua investeringsbedrag zijn geactualiseerd en maatregelen voor nieuwe knelpunten, inclusief het investeringsbedrag. Het uitvoeringsprogramma omvat tevens een planning (update GVVP, pag.38). De planhorizon is vooralsnog 2022 waarbij nadien ook nog onderzoeken kunnen doorlopen. Tot 2022 worden de fysieke maatregelen uitgevoerd. In 2022 wordt gestart met het opstellen van een nieuw GVVP tot 2030 of 2035.

Afbeelding: maatregelenkaart en uitvoeringsplan 2020-2022 (update GVVP, pag. 36/37)

Verkeerscirculatie historisch centrum en Meeuwenoord

In het GVVP is o.a. de beoogde verkeerscirculatie voor de binnenstad opgenomen (update GVVP, pag.20). De smalle straten en de omvang van de verkeersstroom in het historische centrum zorgen voor problemen. Het instellen van éénrichtingsverkeer is dan een oplossing. Omdat de wijk Meeuwenoord geen eigen ontsluitingsweg kent, moet het verkeer van en naar deze wijk via de binnenstad rijden. Om een redelijke verkeersafwikkeling te kunnen garanderen is in diverse straten al éénrichtingsverkeer ingesteld. Voor een duidelijke routing vanuit en naar Meeuwenoord dienen aanvullend hierop meerdere straten éénrichtingsverkeer te krijgen zodat deze verkeersstromen elkaar niet hinderen.