Sinds 22 februari 2018 zijn de analyseresultaten uit het onderzoek naar de grond van de Plas van Heenvliet bekend.

Update 26 februari 2018

Het onderzoek bevestigt de aanwezigheid van vluchtige stoffen in de grond, waaronder benzeen, tolueen en oplosmiddelen. Enkele van deze stoffen overschrijdt de normen die gelden in wet- en regelgeving voor het toepassen van grond. Daarnaast zijn er in kleine concentraties fluorverbindingen in de grond aangetroffen. Dit zijn stoffen waar geen normen voor zijn. Het rapport ligt op dit moment bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Rotterdam-Rijnmond en het Waterschap Hollandse Delta ter beoordeling. 

Gezondheidsrisico’s zijn volgens de GGD niet te verwachten. De locatie waar de grond is gebruikt is niet vrijelijk toegankelijk voor publiek. Het terrein waar de  grond is toegepast is afgedekt zodat direct contact met en verwaaiing van de grond niet mogelijk is. Ook is er geen contact tussen de grond en het oppervlaktewater. Ondanks dat de aangebrachte grond niet voldoet aan de toepassingsnormen hebben de DCMR Milieudienst Rijnmond en de GGD Rotterdam-Rijnmond laten weten dat gezien de onderzoeksresultaten en de situatie bij de plas er nu geen directe maatregelen nodig zijn.

Waar ligt de grond?

Het verwerken van de grond heeft plaatsgevonden op de noordoost rand van de Plas van Heenvliet. Het is niet in het water van de plas aangebracht. Bijgaande foto geeft de onderzochte locatie weer.

Naar aanleiding van het grondonderzoek en de resultaten hiervan van 22 februari 2018, heeft het waterschap Hollandse Delta aanvullend onderzoek uitgevoerd bij de Plas van Heenvliet naar het oppervlaktewater.

Update 20 april 2018

Onderzoek waterschap

Na uitgebreide oppervlaktewater bemonstering door het waterschap Hollandse Delta (uitgebreid met Benzeen en Tolueen) zijn geen overschrijdingen waargenomen. Regelmatig worden door het waterschap (in fysieke zin) milieuvluchten uitgevoerd. De gegevens die hierbij zijn verkregen zijn later in het veld beoordeeld. Er zijn geen lozingen door afvloeiing aangetroffen. 

Stand van zaken

Hoewel de aangebrachte grond niet voldoet aan de toepassingsnormen hebben de DCMR Milieudienst Rijnmond en de GGD Rotterdam-Rijnmond laten weten dat gezien de onderzoeksresultaten en de situatie bij de plas er met het oog op de volksgezondheid nu geen directe maatregelen nodig zijn. 

Gezondheidsrisico’s zijn volgens de GGD niet te verwachten. De locatie waar de grond is gebruikt is niet vrijelijk toegankelijk voor publiek. Het terrein waar de grond is toegepast is afgedekt, zodat direct contact met en verwaaiing van de grond niet mogelijk is. Ook is er geen contact tussen de grond en het oppervlaktewater. Uit het onderzoek van het waterschap blijkt dat er geen verontreiniging van het oppervlaktewater is geconstateerd. 

Nadere onderzoeken

De huidige situatie geeft de gemeente (en de andere partijen) de mogelijkheid om het nader onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het RIVM naar de uitsluiting van gezondheidsrisico’s af te wachten. Op basis van deze onderzoeksgegevens en de gegevens uit het juridisch onderzoek van de gemeente wordt vervolgens uitgewerkt welke oplossingen er mogelijk en wenselijk zijn voor de thermisch gereinigde grond.

Geen nadelige effecten op korte en lange termijn te verwachten voor de gezondheid. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft nader onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van de toegepaste vervuilde thermisch gereinigde grond (TGG) bij de Plas van Heenvliet.

Update 28 juni 2018

Uit het onderzoek blijkt dat er zowel op korte termijn als op de lange termijn geen nadelige effecten te verwachten zijn voor de gezondheid van de gebruikers van het toekomstige recreatieterrein bij de Plas van Heenvliet.

Zowel op de korte als op de lange termijn levert de vervuilde grond bij de Plas van Heenvliet geen nadelige effecten op voor de publieke gezondheid. De GGD gaat er daarbij van uit dat de grond wordt afgedekt met een schone leeflaag en het terrein wordt ingericht als recreatieterrein zonder woonfunctie. De samenvatting van het advies is hieronder opgenomen en te lezen. 

Huidige situatie

Eerder heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond al aangegeven dat er geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn in de huidige situatie. Hoewel de aangebrachte grond niet voldoet aan de toepassingsnormen heeft de GGD laten weten dat gezien de onderzoeksresultaten en de situatie bij de plas er met het oog op de volksgezondheid geen directe maatregelen nodig zijn. De locatie waar de grond is gebruikt is niet vrijelijk toegankelijk voor publiek. Het terrein waar de grond is toegepast is afgedekt, zodat direct contact met en verwaaiing van de grond wordt voorkomen. Uit het onderzoek van het waterschap blijkt dat er geen verontreiniging van het oppervlaktewater is geconstateerd.

Nadere uitwerking oplossingen

De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar de juridische positie van de gemeente. Dit onderzoek en alle andere onderzoeken worden gebruikt voor de uitwerking van mogelijke oplossingen die wenselijk zijn voor de toegepaste vervuilde thermisch gereinigde grond. De Combinatie en de afzonderlijke contractuele partijen binnen de Combinatie hebben van de gemeente een aansprakelijkstelling ontvangen, waarin zij aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane situatie en mogelijke kosten, schade en risico’s die voortvloeien uit deze situatie nu en in de toekomst.

Voor vragen met betrekking tot de gezondheid kan men contact opnemen met team Gezondheid en Milieu van GGD Rotterdam-Rijnmond: 010 - 433 98 94