Op een aantal plekken in de gemeente gebruiken bewoners een strook gemeentegrond zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. Vaak zijn bewoners zich hiervan niet bewust, omdat de situatie bijvoorbeeld al zo was bij de aankoop van de woning. Gemeente Brielle heeft het grondgebruik in kaart gebracht om inzichtelijk te maken welke grond van wie is. Hiermee voorkomt de gemeente rechtsongelijkheid en is duidelijkheid over de kadastrale grenzen. Bewoners die een strook gemeentegrond in gebruik hebben worden door de gemeente benaderd.

Het gaat om gemeentegrond dat direct grenst aan de eigen woning. Deze grond is bedoeld voor algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld voor wegen, kabels

en/of leidingen of openbaar groen. Groen- en reststroken zijn stroken grond van de gemeente die grenzen aan woonpercelen van bewoners. Deze stroken grond zijn vaak niet belangrijk voor de verkeerssituatie of het straatbeeld en worden vaak groen- en reststroken (ook wel snippergroen) genoemd. In sommige gevallen kunnen bewoners deze groen- en reststroken kopen.
 

Uitnodiging grondgebruik
Gemeente Brielle neemt contact op met bewoners die gebruik maken van gemeentegrond. Deze bewoners worden vanaf september 2021 over hun situatie per brief geïnformeerd. In de brief worden bewoners uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek ter plaatse. Tijdens dit gesprek bespreekt de gemeente samen met de bewoner de persoonlijke situatie en de mogelijkheden. Het project wordt wijk per wijk uitgevoerd en start in de wijk Meeuwenoord.

De mogelijkheden
De gemeente bespreekt samen met de bewoner de persoonlijke situatie en de mogelijkheden. De verschillende mogelijkheden om het grondgebruik te regelen kunnen zijn:

  • U koopt de strook gemeentegrond;
  • U huurt de strook gemeentegrond (enkel in uitzonderingsgevallen mogelijk);
  • U geeft de strook gemeentegrond weer terug aan de gemeente ;
  • U kunt een beroep doen op verjaring.

In de flyer algemene informatie leest u meer over het project grondgebruik.

Kopen van de strook gemeentegrond
Waar mogelijk wil de gemeente de grond verkopen. Dit kan voor de bewoner voordelig zijn, omdat de tuin groter wordt en daarmee het woongenot en de waarde van de woning stijgen.  Of een strook gemeentegrond voor verkoop in aanmerking komt hangt van verschillende factoren. De gemeente beoordeelt welke grond voor verkoop in aanmerking komen. Daarbij kijkt de gemeente onder andere naar:

  • De groenstructuur;
  • De (verkeers)veiligheid;
  • Mogelijke toekomstige ontwikkelingen;
  • Logische en rechte kadastrale grenzen;
  • de aanwezigheid van kabels en/of leidingen.

De verkoopprijs is €74,- per vierkante meter. De verkoopprijs is kosten koper. Dit betekent dat de bewoner naast de verkoopprijs ook de notaris- en kadasterkosten betaald. Daarnaast moet de bewoner overdrachtsbelasting betalen.

Huren van de strook gemeentegrond
Het uitgangspunt van de gemeente is verkoop van de gemeentegrond. In uitzonderingssituatie is het huren van de strook gemeentegrond nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval nabij belangrijke kabels en/of leidingen. Ook is verhuur mogelijk indien de strook gemeentegrond niet voor verkoop in aanmerking komt vanwege toekomstige ontwikkelingen.

De prijs bij verhuur bedraagt € 0,75 per vierkante meter per jaar.

Teruggeven van de strook gemeentegrond
Indien de bewoner geen interesse heeft in de aankoop van gemeentegrond of de grond niet kan aankopen omdat de gemeente de grond zelf nodig heeft, dient de bewoner de grond terug te geven aan de gemeente. De gemeente neemt de grond dan weer in beheer. De bewoner en gemeente maken persoonlijke afspraken over het teruggeven van de grond.

Beroep op verjaring
Als de gemeentegrond al langere tijd als tuin wordt gebruik, kan er sprake zijn van verjaring. Hierover leest u meer in de flyer over verjaring. Deze kunt u hieronder vinden.

Vragen over grondgebruik
Veelgestelde vragen over grondgebruik en de mogelijkheden om het grondgebruik te regelen vindt u hier. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het projectteam Grondgebruik via telefoonnummer 0181- 47 1223 of stuur een e-mail naar grondgebruik@brielle.nl

Veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met groen- en reststroken (snippergroen) ?

Gemeentegrond is in principe bedoeld voor algemene voorzieningen waar alle inwoners van de gemeente gebruik van (kunnen) maken. Bijvoorbeeld voor wegen en straten of voor openbare groenvoorzieningen. De gemeente Brielle bedoelt met gemeentegrond: stroken grond in eigendom van de gemeente die een beperkte functie hebben en direct grenzen aan een woonperceel. Deze stroken grond zijn bijvoorbeeld niet belangrijk voor de verkeerssituatie of het straatbeeld. Mogelijk komen deze stroken grond in aanmerking voor verkoop.

Waarom krijg ik nu pas een brief?

De gemeente wil het gebruik van gemeentegrond goed regelen. Bijvoorbeeld door de grond te verkopen aan de gebruiker. Op dit moment is het gebruik van de strook gemeentegrond vaak niet geregeld. Dit leidt tot rechtsongelijkheid bij bewoners die betaald hebben voor eenzelfde strook gemeentegrond of die geen gemeentegrond in gebruik hebben genomen.

Waaruit blijkt dat ik gemeentegrond gebruik?

De gemeente heeft de kadastrale kaart (gebaseerd op gegevens van het Kadaster) vergeleken met luchtfoto’s en met de situatie zoals de gemeente die buiten heeft aangetroffen in uw wijk. Hierdoor vermoedt de gemeente dat u een strook gemeentegrond nabij uw woning in gebruik heeft. Bijvoorbeeld omdat uw schutting over de kadastrale grens staat.

De strook gemeentegrond waar de gemeente mij over aanschrijft wordt niet goed onderhouden. Waarom wil de gemeente deze grond überhaupt terug of hier nu nog geld voor vragen?

De grond is en blijft eigendom van de gemeente. Het onderhoud staat los van het terugvorderen of de mogelijke verkoop van deze grond. Daarbij is het geen reden om de strook gemeentegrond zonder afspraken in gebruik te nemen. Als u klachten heeft over het onderhoud, kunt u een melding maken bij de gemeente via www.brielle.nl/melding.

Hoe wordt de gemeentegrond opgeleverd?

Koopt u een strook gemeentegrond van de gemeente? Dan levert de gemeente de grond op in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop.

Wat betekent kosten koper?

Kosten koper betekent dat de overdrachtsbelasting over de koopsom, de notariskosten en de kadasterkosten voor rekening van de koper komen.

Kan ik de grond ook goedkoper aankopen?

De verkoopprijzen zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan afwijken is niet mogelijk.

Wat als niet iedereen wil kopen? De gemeente heeft het hele blok woningen aangeschreven. Wat zijn de gevolgen als niet iedereen de grond wil aankopen?

Willen niet alle bewoners in het blok gemeentegrond kopen? Dan betekent dit niet per definitief dat het hele blok de grond niet kan kopen. Het streven is om tot een rechte, logische kadastrale grens te komen. De gemeente zal de situatie per geval beoordelen.

Kunnen anderen grond bij mijn huis kopen?

Nee, alleen de eigenaar van het aangrenzende perceel kan de grond kopen. Grenst de strook gemeentegrond aan meerdere percelen? Dan bekijkt de gemeente per situatie of en hoe de grond verkocht kan worden.

Kan ik de strook gemeentegrond ook huren?

Het uitgangspunt van de gemeente is verkoop. In uitzonderingssituatie is het huren van de strook gemeentegrond nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval nabij belangrijke kabels en/of leidingen. Ook is verhuur mogelijk indien de strook gemeentegrond niet voor verkoop in aanmerking komt vanwege toekomstige ontwikkelingen.

Ik heb een huurwoning. Kan ik een strook gemeentegrond kopen?

Nee, het is niet mogelijk om bij een huurwoning grond aan te kopen. U bent namelijk geen eigenaar van de woning.

Ik heb dit huis een jaar geleden gekocht en de verkoper heeft mij niets over gebruik van gemeentegrond verteld. Wat nu?

Dit is een zaak tussen u en de verkopende partij. De gemeente is hier geen partij in geweest. De gemeente kijkt naar de situatie op dit moment en constateert dat u als huidige eigenaar van de woning gemeentegrond gebruikt.

Ik heb de gemeentegrond al meer dan twintig jaar in gebruik. Ik vind dat ik eigenaar van de grond ben geworden op grond van verjaring. Waarom schrijft u mij dan nu aan?

Het eigendom in Nederland is goed beschermd. Dit betekent dat het eigendom van de gemeentegrond niet zomaar overgaat van de gemeente naar de bewoner. Om een geslaagd beroep op verjaring te doen dient u bewijsmateriaal aan te leveren waaruit blijkt dat u deze gemeentegrond minimaal twintig jaar voortdurend, onafgebroken en ondubbelzinnig in bezit heeft. Er moet sprake zijn van een ondoordringbare erfafscheiding die de strook gemeentegrond afsluit van het eigendom van de gemeente waardoor het perceel niet meer toegankelijk is voor derden. Hierbij geldt het juridische uitgangspunt: ‘wie stelt, bewijst’. In dit geval stelt u dat de grond verjaard is, dus dient u dit ook te bewijzen. De bewijslast ligt dus bij u. Indien u van mening bent dat u door verjaring eigenaar bent geworden van de strook gemeentegrond dan ontvangen wij graag het bewijsmateriaal van u. Vervolgens gaat de gemeente hierover met u in gesprek.

Moet ik toch betalen als er sprake is van verjaring?

De oorspronkelijke grondeigenaar, mag de schade verhalen op de nieuwe grondeigenaar, de bewoner. Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over eigendom dat door verjaring overgaat op iemand anders. De Hoge Raad heeft bepaald dat de oorspronkelijke eigenaar in sommige gevallen een schadevergoeding kan eisen van de nieuwe eigenaar.

Mag ik bouwen op de strook gemeentegrond die ik aankoop?

De gemeente verkoopt de strook gemeentegrond als tuingrond. Wilt u op deze grond uitbouwen of een erfafscheiding plaatsen dan kan dit mogelijk zonder vergunning. Op het omgevingsloket ziet u of u voor uw situatie een vergunning nodig heeft.

Wat gebeurt er als ik het grondgebruik niet wil regelen?

In dat geval moet u de strook gemeentegrond schoon (zonder particuliere bestrating, beplanting etc.) opleveren aan de gemeente. De gemeente richt de strook grond dan weer opnieuw in en zal de strook grond weer in beheer nemen.

Wilt u een aanvraag indienen?

Als u een aanvraag wilt indienen kunt naar https://www.brielle.nl/snippergroen(externe link) gaan. Hier vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag.