Bezoek het Stadskantoor alleen op afspraak of na telefonisch afspraak: 0181 471111. Dit geldt niet voor de milieustraat. 

Gemeenteraad

De huidige zittingsperiode van de raad is 2018-2023

De gemeenteraad vergadert als regel eenmaal per maand op dinsdagavond (m.u.v. de maand augustus). Vanaf het zomerreces 2021 worden de raadsvergaderingen echter regulier gehouden op woensdagavond. De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het stadhuis, Markt 1. De aanvangstijd is gewoonlijk 20.00 uur.

 

De agenda's van de raad vindt u onder Raadsvergaderingen in het menu. Door op een vergadering te klikken krijgt u de agenda te zien. De bijbehorende stukken, zoals raadsnotulen, raadsvoorstellen en ontwerp-raadsbesluiten kunt u downloaden.

Spreken in de raad

Iedereen kan de gemeenteraad toespreken over onderwerpen, die op de agenda van de betreffende vergadering staan. Bij de aanmelding moet u het onderwerp opgeven en uw naam, adres en telefoonnummer. U krijgt maximaal vijf minuten het woord.

Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • benoemingen e.d. van personen
  • een besluit waartegen bezwaar of beroep open staat of heeft gestaan
  • zaken, waarop het klachtrecht van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

Nevenfuncties

Burgemeester, wethouders en leden van de raad zijn verplicht hun nevenfuncties te melden, waarbij tevens moet worden aangegeven of zij voor deze functie wel of niet worden betaald. Bestuurders mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente. De lijst met nevenfuncties is in te zien in de leeskamer in het stadskantoor, maar deze lijst is hier ook digitaal beschikbaar.

Wie de raad wil toespreken moet zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de griffier, de heer B.J. Nootenboom.
Tel. 0181-471118. E-mail: griffie@brielle.nl.