Soms hebben mensen zo veel problemen tegelijk dat ze er niet meer uitkomen. Zij kampen met bijvoorbeeld lichamelijke, geestelijke, financiële problemen, komen in aanraking met de politie, hebben vragen over opvoeden of hebben moeite huisvesting te houden of te vinden. Opeenstapeling van problemen kan er toe leiden dat mensen in een isolement raken, overlast gaan veroorzaken, zichzelf verwaarlozen of een gevaar worden voor zichzelf of anderen. In deze gevallen kan het gebiedsteam Brielle uitkomst bieden.

Het Gebiedsteam Brielle komt in actie wanneer:

  • Meer dan twee instanties zorg of hulp bieden aan één cliënt en zij de taken en rollen goed willen verdelen.
  • Een cliënt in een complexe of ernstige situatie zit, waarbij regie nodig is.

Wat doet het gebiedsteam?

Het Gebiedsteam Brielle biedt - actief – afgestemde en geïntegreerde zorg aan mensen met complexe problemen. Het uitgangspunt is daarbij om betrokkenen zo veel mogelijk op eigen kracht en met hulp van de eigen omgeving aan het oplossen van problemen te werken, waar nodig met ondersteuning van een professional.

In het gebiedsteam werken (onder meer) consulenten Wmo en Jeugd, (school)maatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundige, jeugdarts, jeugd- en opvoedcoaches, GZ-psycholoog, verslavingszorg, leerplicht, accounthouder Sociale Dienst en de wijkverpleegkundige. Al deze deskundigen werken nauw met elkaar samen om tot een oplossing te komen.

Hoe werkt het gebiedsteam?

Om te zorgen dat alle hulp die nodig is, ook goed en op het juiste moment wordt geleverd, zijn er drie procesregisseurs:

  1. de procesregisseur Jeugd (tot 23 jaar),
  2. de procesregisseur Doorzettingsmacht (als de veiligheid in het geding is),
  3. de procesregisseur Zorg voor volwassenen.

Deze procesregisseurs halen alle benodigde deskundigen bij elkaar om samen met de betrokken cliënt / het gezin te overleggen wat er moet gebeuren. Dit heet een multidisciplinair overleg. Ze zorgen ook dat er één aanspreekpunt (de casusregisseur) is voor de cliënt / het gezin, die samen met hen een plan maakt. De casusregisseurs zorgen ook voor goede afstemming tussen de hulpverleners en coördinatie van de uitvoering van het plan. Als blijkt dat er onvoldoende voortgang is of bijvoorbeeld partijen hun afspraken niet nakomen, kunnen zij de procesregisseur weer om hulp vragen.

Contact

Contact met het gebiedsteam loopt via de gemeente.

Stadskantoor
Slagveld 36
3231 AP  Brielle

Alle werkdagen telefonisch tussen 09.00 tot 12.00 uur.
Telefoonnummer:  0181- 471111

Of via e-mail:
Voor volwassenen: wmo@brielle.nl
Voor jeugd: jeugd@brielle.nl