Met de voortdurende oorlog in Oekraïne blijft de vluchtelingenstroom in Nederland en daarmee ook de regio Rotterdam-Rijnmond onverminderd doorgaan. Daarnaast wordt de opdracht vanuit het Rijk om statushouders te plaatsen in de gemeenten voortdurend verhoogd. Om extra flexibele huisvesting voor de langere termijn te realiseren en ook om huisvesting voor urgent woningzoekenden te bemiddelen heeft het college en de gemeenteraad van Brielle besloten om op drie locaties in totaal 25 flexwoningen te plaatsen. 

De flexwoningen komen op drie locaties binnen gemeente Brielle, namelijk 15 flexwoningen in de wijk Meeuwenoord in Brielle, 5 flexwoningen in Vierpolders en 5 flexwoningen in Zwartewaal.

Wat zijn flexwoningen en voor wie bedoeld?

Flexwoningen zijn verplaatsbare woningen, die in dit geval voor langere tijd (maximaal 10 jaar) worden geplaatst, maar waarbij de bewoning tijdelijk is. Dat wil zeggen, dat bewoners voor een korte periode in de woning mogen verblijven. In eerste instantie zijn de flexwoningen bedoeld voor ontheemden uit Oekraïne. Voor de Oekraïners is de hoop uiteraard dat zij weer terug kunnen naar Oekraïne, als de oorlog voorbij is. Tot dat moment mogen de Oekraïners in de flexwoningen blijven wonen. Door de langdurige plaatsing zijn de flexwoningen in de toekomst ook een oplossing voor spoedzoekers, bijvoorbeeld Nederlandse inwoners, die snel een woonruimte nodig hebben of statushouders.

De flexwoningen moeten nu nog worden gereed gemaakt. Het streven is om de eerste 15 flexwoningen eind december op te leveren en te plaatsen. De eerste oplevering zal voor de locatie in de wijk Meeuwenoord zijn. 

Vragen en antwoorden flexwoningen

Waar komen de flexwoningen in gemeente Brielle?

15 flexwoningen  - Wijk Meeuwenoord in Brielle - voormalige voetbalvelden SC Voorne

5 flexwoningen - Vierpolders

5 flexwoningen - Zwartewaal

Waarom is voor deze locaties gekozen?

Algemeen: Kinderen van Oekraïense ontheemden gaan hier ook naar school, dat maakt de keuze om dichtbij in een woonkern met voorzieningen te wonen.

Locatie Meeuwenoord - Bewoners van de wijk Meeuwenoord hebben een voorkeurskeuze aangegeven aan de hand van drie locaties. Deze stemming is geweest en de uiteindelijke keuze is; voormalige voetbalvelden SC Voorne. Het terrein in Meeuwenoord  is al eigendom van de gemeente, wat de snelheid waarmee we dit project willen realiseren ten goede komt.

Wat gaat er gebeuren?

Vanwege de urgentie wordt het gebied snel bouw- en woonrijp gemaakt. Dat betekent dat er voorzieningen worden aangebracht voor riolering, water en elektriciteit. De flexwoningen worden grotendeels in de fabriek geproduceerd, waardoor het plaatsen van de woningen snel kan verlopen. Rondom de woningen willen we ook groenvoorzieningen en bestrating plaatsen. De werkzaamheden kunnen kortstondig enige (geluids)overlast veroorzaken, al doen we ons best om dit tot een minimum te beperken. De flexwoningen worden niet in de grond vastgezet maar op stelcom platen geplaatst. Het plaatsen en verplaatsen van de flexwoningen is daarom eenvoudig en snel.

Op welke termijn gaat het gebeuren? 

Er worden voorbereidingen getroffen voor de komst van de woningen. De eerste onderzoeken voor het bouw- en woonrijp maken van de grond gaan volgende maand starten. Zodra de besluitvorming rond is en de haalbaarheid is getoetst zal de productie van de woningen snel van start gaan. De wens is om de woningen eind 2022, begin januari gereed en bewoonbaar te hebben.

Wie zijn precies de nieuwe bewoners?

Primair gaat het om ontheemden uit Oekraïne, meestal zijn dit vrouwen met kinderen en/of grootouders. Het regionale coördinatiecentrum van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond maakt een keuze in eerste instantie welke ontheemden in de flexwoningen komen te wonen. Daarbij wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling en gezinsomstandigheden. Als de flexwoningen niet meer nodig zijn voor ontheemden uit Oekraïne, kunnen ze voor urgente, tijdelijk woningzoekenden uit de gemeente (zgn. spoedzoekers) in aanmerking komen.

Waarom is er voor de duur van 10 jaar gekozen voor de plaatsing?

De flexwoningen worden voor maximaal 10 jaar geplaatst, maar kunnen eerder worden verplaatst als er concrete woningbouwplannen zijn.

Hoe verhouden deze flexwoningen zich tot de woningbouwplannen in de wijk?

De flexwoningen staan volkomen los van de toekomstige woningbouwplannen in Meeuwenoord. Volgens die plannen worden er in de periode tot 2030 zeker 200 woningen in de wijk gebouwd. De start daarvan vindt eerst plaats na realisering van de nieuwe ontsluitingsweg. Het is aan het nieuwe gemeentebestuur om hier een besluit over te nemen.  

Wie betaalt deze flexwoningen in gemeente Brielle?

De gemeente financiert de investering van de 25 flexwoningen. Op basis van de business-case worden deze investeringen terugverdiend binnen maximaal 25 jaar. Inkomsten komen uit verhuur en subsidies van het Rijk. Het Woonbedrijf Westvoorne (na 1 januari 2023 het Woonbedrijf Voorne aan Zee) zal de verhuur en exploitatie voor haar rekening nemen.

Heeft de gemeente een vergunning aangevraagd?

De gemeente vraagt een vergunning aan na het besluit van de gemeenteraad.

 

Hoe zorg je dat er doorstroom komt van Oekraïense vluchtelingen?

Wij verwachten dat de doorstroom via een redelijk natuurlijk proces gaat. Als we kijken naar de groep ontheemden die nu in Brielle en in de regio verblijft, zien we dat het vooral om vrouwen en kinderen gaat. Een belangrijk deel van hun gezin en familie is nog in Oekraïne. De verwachting is dat deze mensen terug willen naar hun geboorteland, als de situatie het toelaat.

Voor een klein deel van de vluchtelingen geldt mogelijk wel dat ze hier willen blijven en hier willen bouwen aan hun toekomst. In dat geval zullen ze moeten doorstromen naar een reguliere (huur)woning.

Hoe zien de flexwoningen eruit?

Zoals op de foto’s (zie pdf impressie flexwoningen) te zien is, bestaan de flexwoningen uit eenvoudige, maar kwalitatief goede stacaravans, van 40 – 48 m2 oppervlakte, bestaande uit een woonkamer, 1 of 2 slaapkamers en een badkamer/wc. Alle basisvoorzieningen zijn aanwezig. De flexwoningen zijn geschikt voor bewoning voor een korte periode, ca. 6 – 12 maanden. Ze zijn niet geschikt voor permanente bewoning, want ze voldoen niet aan het bouwbesluit dat voor reguliere woningen geldt.

 

Wie regelt het beheer en de verhuur?

Het beheer en de verhuur van de flexwoningen zal geschieden door het Woningbedrijf Westvoorne (na 1 januari 2023 het Woonbedrijf Voorne aan Zee). Dit is een gemeentelijke dienst. Het Woonbedrijf verzorgt het toezicht op de bewoning, houdt het terrein netjes en is aanspreekbaar voor de wijkbewoners. De gemeente heeft voor de opvang en begeleiding van de Oekraïense ontheemden een speciale coördinator (Tom Timmerman - t.timmerman@brielle.nl. ) aangesteld die ook de contacten met de buurt onderhoudt en de bewoners begeleidt bij hun maatschappelijke integratie. De verantwoordelijkheid voor de flexwoningen worden na 1 januari 2023 volledig door de gemeente Voorne aan Zee overgenomen.

Hoe ziet de locatie eruit als de woningen daar neergezet zijn?

De locatie moet er mooi en netjes uit (blijven) zien, zodat mensen er veilig en rustig kunnen wonen. Goede kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt voor dit project. De directe omgeving van de flexwoningen wordt netjes ingericht en wordt goed onderhouden.

Hoe zit het met verkeersbewegingen?

Momenteel bewegen de Oekraïense vluchtelingen zich vooral lopend en per fiets. Een deel wordt met de auto opgehaald om naar het werk te gaan. We verwachten dat dit niet veel extra belasting voor de omgeving gaat zijn, ook omdat er verschillende manieren zijn om naar het centrum van Brielle te komen.

Blijven er voldoende parkeerplekken beschikbaar?

Ja, er zullen voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven.

Zijn de flexwoningen ook geschikt voor andere doelgroepen?

Ja, de woningen zijn zeker ook geschikt voor andere doelgroepen met een urgente, tijdelijke woonbehoefte. We kunnen het verloop van de situatie in Oekraïne niet voorspellen, maar de verwachting is dat er na een of twee jaar ruimte komt voor andere doelgroepen, zoals mensen uit de gemeente die met spoed een woning nodig hebben, maar ook statushouders die nog wachten op een reguliere woning.

Hoe beïnvloedt dit mijn kans op een huurwoning?

De flexwoningen zijn een aanvulling op de huidige huurwoningvoorraad. De Oekraïense ontheemden maken geen gebruik van onze reguliere huurwoningvoorraad. Op termijn is de verwachting dat we door dit project de druk op de woningmarkt kunnen verminderen, ook door de woningen tijdelijk beschikbaar te stellen aan andere woningzoekenden. Bijvoorbeeld aan Nederlandse ingezetene, die urgent een woning nodig hebben.

Waarom kan het voor deze groep wel zo snel en lukt het mij als woningzoekende niet om een woning te krijgen? 

De flexwoningen zijn niet geschikt voor permanente bewoning, omdat ze niet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. De periode van bewoning is 6 – 12 maanden. Deze flexwoningen gaan dan ook niet ten koste van het reguliere woningbestand. Ze vormen juist een flexibele schil boven op het sociale woningenbestand en bieden een oplossing voor situaties waarin spoedzoekers acuut behoefte hebben aan tijdelijke huisvesting. Vanuit de tijdelijke situatie van de flexwoningen kunnen zij op zoek gaan naar permanente huisvesting.

De verwachting is dat de eerste periode van 1-2 jaar de flexwoningen beschikbaar gesteld worden aan ontheemden uit Oekraïne. Dit gaat om een groep ontheemden waar we ons verantwoordelijk voor voelen en waar acuut een oplossing voor nodig is. We zijn als gemeente Brielle blij dat we dit project kunnen uitvoeren, omdat het snel een oplossing biedt voor deze groep.

Daarnaast biedt het op de langere termijn mogelijk ook een oplossing voor acute woningproblemen onder andere doelgroepen. Het gaat om ‘doorstroomwoningen’, de verwachting is dat de Oekraïense ontheemden terugkeren naar hun eigen land of doorstromen naar een reguliere (huur)woning.  De gemeente Voorne aan Zee bouwt in de periode tot 2030 ca. 4800 nieuwe woningen, waarvan meer dan 30 procent sociale huur is. Dat moet oplossingen bieden voor de behoefte aan woningen voor startende gezinnen en doorstromende ouderen.

Wat gebeurt er met de woningen als de vergunning voor deze locaties aflopen?

De flexwoningen hebben een levensduur van 25 jaar. Na die 10 jaar wordt bekeken wat er met deze woningen moet gebeuren.

 

Wat vindt de welstandscommissie van dit plan?

De buurt moet er mooi en netjes uitzien, zodat mensen er veilig en rustig kunnen wonen. Goede kwaliteit is ook echt een belangrijk uitgangspunt voor dit project. Omdat het gaat om een tijdelijk project is een toets van de welstandseisen niet van toepassing.

Ik ben buurtbewoner. Hoe blijf ik op de hoogte?

U blijft op de hoogte via deze pagina op de website van de gemeente www.brielle/flexwoningen(externe link).

We vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dat gebeurt door nieuwsberichten, die we delen met de lokale media. Bij belangrijke momenten (zoals bijvoorbeeld informatieavonden) informeren we omwonenden ook via bewonersbrieven.

Is er ook gedacht aan toezicht op een goed verloop en integratie in onze woonwijk? 

Wij verwachten geen overlast. Op andere plekken in de gemeente en in ons land zien we dat niet terug met opvang van ontheemden. Verder is er samenwerking met vluchtelingenwerk. Vanuit de gemeente is er ook een coördinator aangesteld.

Hoe is de handhaving geregeld?

De politie en de boa’s en toezichthouders van de gemeente maken hun gebruikelijke ronde in de wijk. Afhankelijk van de situatie kan dit toezicht worden geïntensiveerd.

Hoe wordt eventuele overlast in de wijk aangepakt?

Beheer en exploitatie vindt plaats door het woonbedrijf Westvoorne ( per 1 januari woonbedrijf Voorne aan Zee). Daarnaast wordt deze locatie opgenomen in de ronde van de BOA's en politie.

Hoe gaat de procedure?

De gemeente gaat een tijdelijke ontheffing van het vigerende bestemmingsplan voor een maximale periode van 10 jaar voorbereiden. Deze procedure wordt voorafgegaan door een gedoogbeslissing van het college van burgemeester en wethouders. Het doel van de gedoogbeslissing is om de ruimtelijke procedure die noodzakelijk is om de plaatsing van de flexwoningen mogelijk te maken goed voor te bereiden en te doorlopen. De verwachting is dat deze procedure circa 6 maanden zal duren. Tegen de tijdelijke ontheffing kunt u bezwaar aantekenen. Dit kunt u doen als de tijdelijke ontheffing ter inzage ligt. Zoals gebruikelijk wordt u hierover via de Gemeenteberichten in Briels Nieuwsland en ook via de website van de gemeente geïnformeerd.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

U kunt uw vragen mailen naar:  flexwoningen@brielle.nl

Informatieavonden

We begrijpen dat de komst van de flexwoningen tot vragen kan leiden, daarom organiseren we informatieavonden voor omwonenden.  

De informatie avond flexwoningen Meeuwenoord heeft maandag 31 oktober en in Vierpolders op dinsdag 22 november.

Als er een datum en locatie van de informatieavond voor Zwartewaal bekend is, communiceren wij dit tijdig.

Contact

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar: flexwoningen@brielle.nl

We kunnen voorstellen, dat u benieuwd bent hoe de flexwoningen eruit komen te zien. Hieronder een globale impressie.