Financiële stukken

Begroting

In de begroting geeft de gemeente aan wat zij het komende jaar wil gaan doen, hoeveel geld zij daar aan uitgeeft en hoe de gemeente aan geld komt.
Het college van burgemeester en wethouders bereidt de begroting en de meerjarenraming voor de 4 daarop volgende jaren voor. De gemeenteraad stelt in het najaar de begroting vast.

Jaarrekening

Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over de in het afgelopen kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

Kadernota

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren en hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. De kadernota geeft dus aan wat in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Dit betekent dat ook de gemaakte keuzes en eventueel nieuwe richtingen worden aangegeven. Elk jaar stelt de raad in juli de kadernota vast.

Kadernota 2022 - 2025

Programmabegroting 2021 - 2024

Kadernota 2021-2024

Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2020

Programmabegroting 2020-2023

Kadernota 2020-2023

Kadernota 2019-2022