Om tijdig zekerheid te krijgen dat een evenement op een bepaalde datum kan plaatsvinden, dient dit evenement vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin dit plaatsvindt te worden aangemeld bij bureau Bestuursondersteuning en - Advisering (bureau BOA) t.b.v. plaatsing op de Evenementenkalender.

Deze kalender wordt jaarlijks in december/januari vastgesteld. 

Zonder tegenbericht van de gemeente kan uw evenement in beginsel op de door u beoogde datum plaatsvinden. Dit bericht geeft echter geen automatisch recht op een evenementenvergunning. 

De organisator dient hiertoe vervolgens een vergunningaanvraag in. Deze moet volledig zijn (d.w.z. voorzien van alle vereiste bescheiden, tekeningen e.d.) en tijdig ingediend bij bureau BOA. De aanvraag zal worden beoordeeld en worden getoetst aan wettelijke kaders en aan het evenementenbeleid van gemeente Brielle.