Vanaf 2016 werkt de gemeente Brielle aan het herzien van verschillende bestemmingsplannen voor het landelijk gebied. Na een lang en intensief traject, zijn deze bestemmingsplannen nu omgezet in het omgevingsplan Buitengebied Brielle. Dit omgevingsplan is op 28 januari 2020 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Brielle.

Het nieuwe omgevingsplan vervangt alle geldende ruimtelijke plannen voor het landelijk gebied van Brielle. Het bijzondere aan het nieuwe plan is dat vooruit wordt gelopen op de komst van de Omgevingswet in 2021.

Omgevingswet en omgevingsvisie

Het Omgevingsplan Buitengebied Brielle is Omgevingswet 2021-proof. Dit betekent onder meer dat de systematiek van het omgevingsplan anders is dan van de huidige bestemmingsplannen. Een omgevingsplan is meer ontwikkelingsgericht dan de oude bestemmingsplannen die veel meer uitgingen van het veilig stellen van functies. De bestaande planologische rechten en mogelijkheden zijn in de nieuwe systematiek verwerkt. Ook is het beleidskader uit de omgevingsvisie Landelijk gebied uit 2016 gekoppeld aan het omgevingsplan. Hiermee wil de gemeente Brielle bijdragen aan een flexibeler gebruik van haar buitengebied, binnen de kaders zoals die in de omgevingsvisie Landelijk gebied zijn vastgelegd.

Omgevingsplannen Buitengebied Brielle en Westvoorne

Het omgevingsplan Buitengebied Brielle is gezamenlijk met gemeente Westvoorne opgesteld, ieder voor het eigen grondgebied. Zo is er nu een omgevingsplan Buitengebied Brielle en een omgevingsplan Buitengebied Westvoorne. Het omgevingsplan voor het buitengebied van Westvoorne is op 22 januari 2020 eveneens unaniem vastgesteld.

Digitale planvorming

De Omgevingswet gaat uit van een digitale werkwijze. De systematiek van het omgevingsplan is hier op afgestemd. Dit betekent onder andere dat er niet meer met een papieren versie van het nieuwe plan gewerkt kan worden. Het plan is raadpleegbaar via brielle.crotec-omgevingsplan.nl(externe link). Hier vindt u ook een demonstratie en een instructie voor het gebruik van de viewer. Wanneer u geen computer heeft, kunt u het omgevingsplan in het stadskantoor digitaal komen inzien. Ook wanneer u door een ambtenaar van de gemeente begeleid wilt worden in het plan is dat uiteraard mogelijk.

Handboek Kwaliteitsverbetering en Dialoog met de omgeving

Onderdeel van de nieuwe werkwijze is dat wij graag vroegtijdig met u in gesprek gaan wanneer u iets in het buitengebied wilt ontwikkelen. Wanneer u iets nieuws wilt realiseren dan verwijzen wij u naar het Handboek Kwaliteitsverbetering Buitengebied, waarmee we partijen willen verleiden en stimuleren om bij ontwikkelingen de kwaliteit van het buitengebied te versterken. Daarnaast is het handboek natuurlijk ook bedoeld ter inspiratie voor een ieder die gewoon een bestaand erf of gebied wil verfraaien. Bij nieuwe ontwikkelingen vragen wij u ook in een vroegtijdig stadium in gesprek te gaan met uw omgeving. Hiertoe is als beleidsregel de Leidraad dialoog met de omgeving opgesteld.  Beide documenten zijn hieronder raadpleegbaar.

Vragen?

Heeft u vragen over het omgevingsplan Buitengebied Brielle, heeft u begeleiding nodig óf wilt u het omgevingsplan in het stadskantoor digitaal inzien? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente via het algemene nummer. Zij zullen u dan doorverbinden met de behandeld ambtenaar. Uw vraag per mail versturen kan ook. Mail uw vragen naar buitengebied@brielle.nl.

Het Handboek Kwaliteitsverbetering Buitengebied Brielle is bedoeld om inwoners en andere initiatiefnemers te ondersteunen en inspireren in de uitwerking van concrete bouw- of inrichtingsplannen in het buitengebied.

Daarnaast is het boek ook bedoeld ter inspiratie voor een ieder die een bestaand erf of gebied wil verfraaien. Het Handboek geeft  voorbeelden en suggesties voor hoe uw woning, bedrijf of tuin er uit zou kunnen zien. Ons doel is met het Handboek handvatten te geven die helpen om extra kwaliteit toe te voegen aan onze mooie gemeente.

Het handboek Kwaliteitsverbetering Buitengebied is een uitwerking van de omgevingsvisie Landelijk Gebied en is op 22 januari 2019 door het college vastgesteld.