U heeft bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de gemeente Brielle. Hier kunt u lezen hoe de verdere behandeling van uw bezwaarschrift er uit zal zien.

Ontvankelijkheid

De wet stelt bepaalde eisen aan een bezwaarschrift. Zo moet het bezwaarschrift binnen de daarvoor geldende termijn van 6 weken zijn ontvangen. Die termijn gaat in op de dag na verzending van de vergunning aan de aanvrager of (als er geen aanvrager is) de dag na bekendmaking in de krant. Ook moet de bezwaarmaker belanghebbende zijn bij het besluit. Dit betekent dat hij een rechtstreeks persoonlijk belang moet hebben bij het besluit waartegen hij bezwaar maakt. Daarnaast moet in het bezwaarschrift worden aangegeven waarom de bezwaarmaker het niet eens is met het besluit. Ook moet er sprake zijn van een besluit waartegen bezwaar kan worden gemaakt (tegen bijvoorbeeld een verordening, die voor iedereen geldt, kan geen bezwaar worden ingediend).

Voordat een bezwaar in behandeling wordt genomen, wordt gekeken of aan deze formele wettelijke eisen is voldaan. Is dat niet het geval, dan wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dus dat het bezwaar inhoudelijk niet wordt behandeld. Tegen dat besluit kunt u beroep instellen bij de rechtbank te Rotterdam. Aan het indienen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Het indienen van beroep kost wel geld: daarvoor moet u griffierechten betalen.

Soms blijkt dat er een bezwaarschrift wordt ingediend terwijl er eigenlijk sprake is van een misverstand of een probleem dat op een andere manier kan worden opgelost. In dat geval wordt samen met betrokken partijen gezocht naar een (alternatieve) oplossing. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Het blijft mogelijk om eventueel in een later stadium de formele bezwarenprocedure alsnog te doorlopen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit gewoon in werking treedt. Aangezien de behandeling van een bezwaar wel 18 weken kan duren, kan het zijn dat de inwerkingtreding van het besluit voor u nadelig is (bijvoorbeeld: u heeft bezwaar tegen een evenementenvergunning en het evenement vindt binnenkort plaats, of er wordt begonnen met de bouw naar aanleiding van een verleende bouwvergunning). In dat geval kunt u  (tegelijk of nadat u bezwaar heeft gemaakt) een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam. Een voorlopige voorziening wordt ook wel het bestuursrechtelijk kort geding genoemd, en leidt er toe dat bezwaarmakers snel een (voorlopige) uitspraak van de rechter kunnen krijgen. Hieraan zijn kosten verbonden (griffierecht).

Bezwarencommissie

De gemeente Brielle heeft besloten om een bezwarencommissie in het leven te roepen die het bestuurorgaan dat het besluit heeft genomen (college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad) adviseert over de te nemen beslissing op het bezwaar. Het gaat hier dus om een advies: de gemeente mag daarvan afwijken.

De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden.
De commissie wordt ondersteund door een secretaris. Contacten met de commissie(leden) verlopen via de secretaris.

Hoorzitting

Voordat de commissie een advies uitbrengt, wordt er een hoorzitting gehouden. Tijdens die hoorzitting krijgt degene die bezwaar heeft gemaakt de gelegenheid zijn bezwaar mondeling toe te lichten. Het is niet verplicht te komen of een toelichting te geven, maar vaak is het wel zinvol. Ook andere belanghebbenden worden voor de hoorzitting uitgenodigd. (In het geval dat bijvoorbeeld bezwaar is gemaakt tegen een vergunning die aan een andere persoon of instelling is verleend, wordt ook die andere persoon of vertegenwoordiger van die instelling uitgenodigd voor de hoorzitting.) Daarnaast is een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig om het besluit toe te lichten. De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de bezwaarmaker, de vergunninghouder en de vertegenwoordiger van de gemeente.

Tot 10 dagen voor de hoorzitting kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen. Deze stukken kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de commissie. De hoorzitting duurt meestal circa 30 minuten en is in principe openbaar. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De hoorzittingen vinden plaats op maandagmiddag. 

Beslissing op bezwaar

De gemeente is verplicht binnen 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken (= 6 weken na besluit)  een beslissing te nemen. Dit besluit kan met maximaal 6 weken worden verdaagd. De beslissing op bezwaar wordt aan u (en eventueel andere belanghebbenden) toegezonden. Bijgevoegd bij dit besluit is in ieder geval het advies van de bezwarencommissie en het verslag van de hoorzitting.

Tegen de beslissing op bezwaar kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank te Rotterdam. Daarna kunt u eventueel in hoger beroep bij de Raad van State. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen bij de rechtbank of de Raad van State. Aan het indienen van beroep en hoger beroep zijn echter wel kosten (griffierechten) verbonden.

Vragen

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'.