Rekenkamercommissie

Wat doet de rekenkamerfunctie?

De rekenkamerfunctie is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente Brielle. Wij zijn er om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken door middel van het uitvoeren van onderzoek. De rekenkamerfunctie is er niet alleen voor de raad, wij zijn er ook voor inwoners. Daarom willen wij ook voor de inwoners van Brielle zichtbaar maken wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente. De taken en bevoegdheden van de rekenkamerfunctie staan beschreven in de Gemeentewet en in de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening rekenkamerfunctie Brielle.

Onze werkwijze

In onze werkwijze staan ‘nabijheid’ en ‘onderzoek met impact’ centraal.

Nabijheid

De rekenkamerfunctie wil benaderbaar en zichtbaar zijn. Wij staan open voor suggesties van buitenaf. Ook houden wij voeling met actuele ontwikkelingen die binnen de gemeente spelen.

Onderzoek met impact

Voor de impact van onderzoek zijn helder geformuleerde conclusies en aanbevelingen van belang. Daarom schrijven wij bondige en heldere rapportages. Om impact te hebben doen wij meer dan zogenaamd ‘ex-post onderzoek’ (evaluatief onderzoek achteraf). Voorbeelden zijn het organiseren van een raadsconferentie, het houden van een digitale inwonersconsultatie of het uitvoeren van een quick scan.

Onderwerpen aandragen

De rekenkamerfunctie is onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Samenwerken met de raad vinden we wel van belang. We zien een belangrijke rol voor de raad in het opstellen van het onderzoekprogramma, maar ook inwoners mogen een verzoek neerleggen bij de rekenkamerfunctie. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de secretaris van de rekenkamerfunctie, mevrouw Huis in ’t Veld.

Samenstelling

De rekenkamerfunctie bestaat uit de volgende personen:
De rekenkamerfunctionaris, Herman Sietsma, die het gezicht vormt van de rekenkamerfunctie en direct aanspreekpunt is voor de gemeenteraden.

herman@necker.nl

T. 06-25072380
 De vaste projectleider, Maaike van Elteren, die alle afzonderlijke onderzoeken procesmatig en inhoudelijk begeleidt.

maaike@necker.nl

T. 06-45156342
De secretaris, Nienke Huis in ’t Veld, die de rekenkamerfunctie ondersteunt in haar werkzaamheden en de vaste onderzoeker is voor de afzonderlijke onderzoeken.  

nienke@necker.nl

T. 06-49785261