Portefeuille, functies en ambtelijke nevenfuncties R.M. van der Kooi

Portefeuille 

 • Financiën 
  -    Treasurybeleid
  -    Voorjaars- en najaarsnota
  -    Programmabegroting
  -    Jaarverslag en – rekening
  -    Interne periodieke rapportages
  -    Gemeentelijke belastingen en leges 
  -    Financial Controlling
  -    Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 • Ruimtelijke Beheer
  -    Beheer openbare ruimte
  -    Verkeer en mobiliteit, incl. parkeren
  -    Openbaar vervoer
  -    Verkeersveiligheid 
  -    Straatverlichting
  -    Bouw- en Woningtoezicht (Handhaving)
  -    Wijkgerichte ontwikkeling
  -    Wijkgericht werken 
  -    Regeling burgerinitiatieven
  -    Beheer rioleringsstelstel
  -    Groenbeleid 
  -    Binnenstad- en havenvisie 
  -    Havenbeleid
  -    Havenbeheer, incl. kademuren
  -    Plas van Heenvliet
  -    Kreken

 • Accommodaties
  -      DukdalfBRES 
  -      ’t Dijckhuis
  -      Gaffelaar

 • Onderwijs
  -    Kinderopvang (incl. toezicht op)
  -    Peuterspeelzaalwerk
  -    Voor- en naschoolse educatie
  -    Onderwijshuisvesting
  -    Wet Passend Onderwijs 
  -    Taalonderwijs aan vluchtelingen(kinderen)
  -    Toezicht op openbaar onderwijs
  -    Bibliotheek op school
  -    Volwasseneneducatie
  -    Analfabetisme en laaggeletterdheid

 • Recreatie en toerisme
  -    marketing VP
  -    recreatieschap

 • Cultuur
  -    Theater
  -    Bibliotheek
  -    Cultuurbeleid en – ondersteuning

Functies ikv regionale samenwerking:

-    Lid Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH
-    Lid PHO Bereikbaarheid en mobiliteit Voorne-Putten / Kamer ZuidWest
-    Lid bestuur Recreatieschap Voorne-Putten
-    Lid PHO Recreatie & Toerisme Voorne-Putten
-    Lid bestuur SVHW
-    Deelnemer bestuurlijk overleg Landschapstafel
-    Deelnemer aan Hollandia Netwerk
-    Lid Vereniging van Nederlandse Vestingsteden
-    Deelnemer OOGO (overleg onderwijsbesturen) 
-    Lid regiegroep VP

Nevenfuncties:

-    Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
-    Aandeelhouder Eneco
-    Aandeelhouder Evides