Woont u in Zwartewaal? Denk mee over de woningbouw!

Wie zoeken we?

Voor de nieuwe klankbordgroep Woningbouw Zwartewaal zoekt de gemeente inwoners van Zwartewaal die weten wat er in hun omgeving leeft en die actief mee willen denken over de  woningbouwplannen op de locatie parkeerterrein aan de Wilhelminalaan (‘Gaffelaarplein’).

Klankbordgroep Woningbouw Zwartewaal

In 2014 besloot de gemeente om aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor beperkte woningbouw in Zwartewaal, welke zoveel mogelijk recht doet aan de wensen van alle inwoners van de kern Zwartewaal. Om ervoor te zorgen dat de wensen van de inwoners op een goede manier meegenomen kunnen worden in de uitwerking van de plannen, besloot de gemeente om voor de woningbouwplannen een klankbordgroep op te richten.

Wat doet deze klankbordgroep?

De klankbordgroep denkt mee en adviseert over de stedenbouwkundige invulling van de woningbouw in de kern Zwartewaal, locatie: omgeving parkeerterrein aan de Wilhelminalaan(‘Gaffelaarplein’). De bouwonderneming ABB heeft een aantal verschillende plannen uitgewerkt die als basis dienen voor de advisering.

De adviezen van de klankborgroep neemt de ambtelijke organisatie mee in de ontwikkeling van het project en in de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.

De klankbordgroep adviseert over

  1. De ruimtelijke consequenties van de voorgestelde plannen;
  2. De verkeersaspecten;
  3. Parkeren.

Wie doen er mee?

De klankbordgroep Woningbouw Zwartewaal bestaat uit: vertegenwoordiger(s) van de Dorpsraad Zwartewaal, vertegenwoordiger vanuit de Gaffelaar, vier inwoners van Zwartewaal (twee direct omwonenden 1  en twee inwoners uit het overige deel van Zwartewaal), vertegenwoordiging vanuit de bouwonderneming ABB, een ambtelijk secretaris (geen stemrecht), het sectorhoofd grondgebied van gemeente Brielle en een lid van de welstandscommissie gemeente Brielle (het lid van de welstandscommissie heeft geen stemrecht maar is adviseur ‘op afroep’).

De klankbordgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Wanneer, waar en hoe vaak?

De klankbordgroep start in maart en loopt naar verwachting door tot eind juni. De klankbordgroep komt zo’n zes keer bij elkaar en vergadert ’s avonds in Zwartewaal.

Woont u in Zwartewaal en wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep?

Meldt u dan uiterlijk vrijdag 27 februari aan bij  Ghislaine van der Vlies, ambtelijk secretaris van de klankbordgroep, g.vlies@brielle.nl of t. 471188.

Mocht het aantal inwoners dat zich aanmeldt groter zijn dan het aantal beschikbare plekken, dan vindt selectie plaats via een loting door een notaris.

1 Tot de ‘direct omwonenden’ worden gerekend: Bewoners van de Wilhelminalaan 1 t/m 15 (oneven nummers), het Wilhelminaplein 1 t/m 7, de Hellehoek 9 t/m 14, 30 t/m 37, 50 t/m 57, de Gootsehoek 36 t/m 56 (even nummers) en de Clausstraat 1 t/m 14.