Vergadering Commissie grondgebied 08-01-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Bark

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht

4 Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering

5 Ingekomen stukken en mededelingen

6 Stukken commissie grondgebied - adviserend

601 Milieu-effectrapportage woningbouwontwikkeling De Rik 26

602 Aanleg tijdelijke parkeerplaatsen Lijnbaanweg Zwartewaal

7 Stukken commissie grondgebied - informerend/opiniƫrend

701 Voorontwerpbestemmingsplan Oudeweg West

702 Adviesmemo van Blue Progress B.V. inzake gemeentelijke jachthaven

8 Regionale aangelegenheden

9 Wat verder ter tafel komt

10 Rondvraag

11 Sluiting