Handboek ruimtelijke plannen

Op 19 april 2011 heeft de gemeente Brielle het Handboek ruimtelijke plannen Brielle vastgesteld. Het handboek is de basis voor het opstellen van (digitale) ruimtelijke plannen in de gemeente Brielle.

Doel

In onze gemeente worden jaarlijks veel bestemmingsplannen gemaakt. Dit betreft de actualisering van de oude bestemmingsplannen, alsook het mogelijk maken van eigen initiatieven of die van derden. Om deze ruimtelijke plannen op een efficiënte manier op te stellen is de werkwijze in een handboek vastgelegd. Dit bevordert de vergelijkbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid van de ruimtelijke plannen binnen de gemeente. De inhoud blijft uiteraard maatwerk en kan per plan verschillen. Vergelijkbare ruimtelijke plannen leiden tot een betere dienstverlening en tot een effectievere en efficiëntere overheid. Burgers en bedrijven kunnen snel en op eenvoudige wijze een juist beeld vormen van de planologische mogelijkheden en beperkingen op een locatie in de gemeente Brielle.

Achtergrond

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening moesten per 1 januari 2010 alle ruimtelijke plannen, waaronder de bestemmingsplannen, volledig digitaal zijn. Een van de uitgangspunten is dat de ruimtelijke plannen op een vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op dezelfde manier worden verbeeld aan de hand van landelijk vastgestelde standaarden (zogenaamde RO standaarden). Ruimtelijke plannen moeten voortaan beschikbaar worden gesteld in digitale en analoge (papieren) vorm. Het digitale plan is leidend als er verschillen ontstaan tussen deze twee vormen.

Gebruik handboek

Dit handboek is niet bedoeld als een extra standaard, maar als hulpmiddel bij het laten vervaardigen, interpreteren en beoordelen van (digitale) ruimtelijke plannen. Alle afspraken die in dit handboek zijn vastgelegd dienen bij het vervaardigen van alle ruimtelijke plantypes, waarvoor de digitale verplichting geldt, te worden nageleefd. Dit geldt voor elke levering in alle fases van de planvoorbereiding en procedure (concept, voorontwerp, ontwerp, vastgesteld, onherroepelijk). Gebruik van dit handboek bij het maken van een ruimtelijk plan voor de gemeente Brielle is verplicht. Afwijken van aanbevelingen uit het handboek kan alleen na toestemming van de gemeente en indien dit duidelijk aangegeven en goed gemotiveerd wordt.

Raadplegen handboek

Het handboek is hieronder te raadplegen.