A

B

Bibob Brielle - beleidslijn

C

Coalitieakkoord 2018-2022

Collegeprogramma

E

G

H

Hondenbeleid

I

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inspraakverordening

J

Jeugd Brielle 2021 - beleidsregels

K

M

Maatschappelijke Ondersteuning Brielle 2021 - beleidsregels

Marketingplan Brielle

Marktreglement

O

Omgevingsvisie Landelijk gebied

De omgevingsvisie Landelijk gebied heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente Brielle.

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat de gemeenteraad op 5 juli 2016 de ‘Omgevingsvisie Landelijk gebied’ heeft vastgesteld. De omgevingsvisie treedt de dag na deze publicatie in werking.

De omgevingsvisie Landelijk gebied heeft betrekking op het gehele buitengebied van de gemeente Brielle. De structuurvisie Brielle, vastgesteld op 8 december 2009, blijft voor het stedelijk gebied van de kernen Brielle, Vierpolders en Zwartewaal van kracht. De ontwerp-omgevingsvisie heeft gedurende zes weken van 13 april tot en met 24 mei 2016 voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn tien inhoudelijke reacties ontvangen en deze zijn in behandeling genomen, beantwoord en in de visie verwerkt overeenkomstig de bij het raadsbesluit behorende reactienota inspraak ‘Omgevingsvisie Landelijk gebied’.

De omgevingsvisie Landelijk gebied is hieronder digitaal te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Te downloaden:

P

R

S

Strategische Economische Visie

T

Terrassen - beleidsnota

W

Welstandsnota

Burgemeester en wethouders van Brielle maken bekend dat bij raadbesluit van dinsdag 18 september 2018 de Welstandsnota Brielle, herziening 2018, is vastgesteld.

Op grond van artikel 12a van de Woningwet dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen.

In de Welstandsnota van 2018 zijn de welstandscriteria vastgelegd die worden toegepast bij het beoordelen van bouwplannen en reclame-uitingen.

In deze Welstandsnota zijn ook de criteria opgenomen voor de monumenten en het beschermd stadsgezicht.

Welstandsnota