Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven of laten cremeren. De urn kan worden bijgezet of de as kan worden verstrooid.

Voorwaarden

Wanneer kan worden begraven?

Om een lichaam te mogen begraven, is toestemming (verlof) nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer, waarin staat dat aan het overlijden van de persoon in kwestie een natuurlijke oorzaak ten grondslag lag.
Bij een onnatuurlijke dood (bijv. een ongeval) kan het verlof tot begraven slechts na toestemming van de officier van justitie worden afgegeven.

Ter beschikkingstelling

Als iemand overlijdt, kan het lichaam ter beschikking worden gesteld aan de wetenschap. Deze vorm van lijkbezorging noemt men ontleding.
Lijkbezorging is een juridische term. De regels rondom lijkbezorging zijn vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging. In deze wet is ook geregeld dat lijkbezorging van gemeentewege plaatsvindt indien niemand anders de zorg omtrent de lijkbezorging op zich neemt.

Gang van zaken

Aankoop van een graf

U kunt zelf van te voren al een recht tot begraven kopen, maar ook besluiten dit te zijner tijd aan de nabestaanden/begrafenisondernemer over te laten.
Ten aanzien van een aangekocht graf heeft u het uitsluitend recht om daarin binnen 30 jaar na de datum van uitgifte maximaal twee stoffelijke overschotten (of asbussen, met of zonder urnen) te doen begraven en deze gedurende 40 jaar na de datum van uitgifte begraven te houden. Deze termijnen kunnen telkens met 10 jaar verlengd worden.


Onderhoudskosten van een graf

In de kosten voor het recht tot begraven is tevens een bedrag voor het onderhoud begrepen.

Meenemen

  • Verklaring van arts of lijkschouwer

Kosten

Aan het aankopen van een graf en het recht tot begraven of cremeren zijn kosten verbonden.
Een volledig overzicht vindt u in de, elders op de website te raadplegen, verordening lijkbezorgingsrechten.

Contact

afdeling beheer openbare ruimte
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.bor@brielle.nl