Waarom een bedrijfsterrein in Brielle?

 • De ligging: op zichtafstand van Europoort en de Maasvlakte.
 • De voorzieningen maken Brielle tot een welvarende gemeente.
 • De kleinstedelijke ambiance maakt wonen en werken in Brielle geliefd.
 • Een goed opgeleid potentieel aan arbeidskrachten.
 • Duurzame kwaliteit is de succesformule.
 • De kwaliteit van wonen- werken, recreëren en cultuurbeleving.
 • Brielle biedt een zeer goede kwaliteit tegen een redelijke prijs.
 • De rijke sfeer van het oer-Hollandse zaken doen.

Seggelant

Het bedrijvenpark Seggelant biedt een kwalitatief hoogwaardig vestigingsmilieu voor bedrijven.

Bij de uitwerking van het bestemmingsplan Seggelant zijn de navolgende hoofddoelstellingen in acht genomen:

 • hoofdzakelijk kleinschalige bedrijven. Te denken valt hierbij aan installatiebedrijven, machine(reparatie) bedrijven, schoonmaakbedrijven, drukkerijen, transport- en distributiebedrijven en kleinschalige industriele bedrijven.
 • een gefaseerde ontwikkeling
 • een park met een groen karakter
 • aan de west-, zuid- en oostrand van het park worden representatieve bedrijven gevestigd
 • geen ruimte voor nieuwe bedrijfswoningen
 • de hoofdontsluiting is gelegen aan de westrand van het plangebied.

Architectuur

Het streven is gericht op een zo goed mogelijke presentatie van de bedrijfspanden die harmonieren in het bedrijvenpark. Om een eenheid te bereiken zullen de bedrijfsgebouwen onderling qua karakter, uiterlijk en grootte op elkaar worden afgestemd. Grote contrasten tussen naastliggende panden in grootte en kwaliteit van het materiaalgebruik zullen worden vermeden.

Binnen de marges wordt gestreefd naar een afwisselend en speels bebouwingsbeeld. Er wordt naar gestreefd om de kantoren, showrooms e.d. zoveel mogelijk aan de straatzijde te projecteren. Het kantoorgedeelte dient zich daarbij zoveel mogelijk te manifesteren als een afzonderlijke, herkenbare identiteit. Indien het kantoorgedeelte in het bedrijfsgebouw wordt opgenomen, dient een onderscheiden, eigen expressie aangebracht te worden door een duidelijk andere structuur.

Groenvoorzieningen

Er wordt een groene zone aangelegd aan de west- en zuidrand van het plangebied die wordt voortgezet langs de interne ontsluitingswegen.
Op het bouwperceel wordt eveneens een groenvoorziening van minimaal 10% voorgeschreven.

lnfrastructuur

Afstand tot Rijksweg N57  0,3 km
Rijksweg A1 52 km
metrostation Spijkenisse 14 km
bushalte 1 km
Rotterdam Airport 34 km
Luchthaven Schiphol 97 km

Kavelgrootte

De oppervlakte van de kavels varieert globaal van 1.500 m2 tot ca. 5.000 m2.

Verkoopinformatie

Inmiddels zijn alle kavels verkocht, in optie uitgegeven of gereserveerd.

Informatie

Nadere informatie over alle bedrijfslocaties en potentiële toekomstige vestigingsmogelijkheden/bedrijfslocaties in Brielle kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Telefoon: 14 0181

U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier.

't Woud

Het bedrijventerrein ‘t Woud is een terrein dat in fases is aangelegd. De eerste uitgiftes dateren uit de jaren ‘60; de laatste uitgiftes uit de jaren ‘90.

Het is een terrein dat bedoeld is voor bedrijven met een sterk lokaal verzorgende danwel toeleverende functie, ambachtelijke bedrijven en startende bedrijven. Parkeren is (beperkt) mogelijk op de openbare weg; voor een belangrijk deel vindt parkeren plaats op eigen terrein. Binnen het bouwvlak van een bouwkavel is een bebouwingspercentage van maximaal 70% toegestaan. De bouwhoogte is beperkt tot maximaal 8 meter.

Op dit bedrijventerrein zijn over het algemeen kleinschalige bedrijven gevestigd. Uitbreidingsmogelijkheden van dit terrein zijn niet meer mogelijk. Het bedrijventerrein is intensief gebruikt en vertoont tekenen van veroudering. Om de kwaliteit van dit terrein ook op langere termijn te behouden zijn ingrepen gewenst. Daarbij dient een koppeling te worden gelegd tussen het functionele en het ruimtelijke gebruik.

Begin 2011 is, mede na raadpleging van de bedrijven die op 't Woud zijn gevestigd, een herstructureringsplan opgesteld en vastgesteld. Om dat plan volledig te kunnen uitvoeren is een bedrag benodigd van ca. € 3 miljoen. Een deel van de benodigde gelden wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. Ook de provincie en de stadsregio dragen de komende jaren een aanzienlijk bedrag bij. 

Met onderstaand formulier kunt u meer informatie aanvragen.