Verbod asbestdaken in buitengebied Brielle

Het wordt verboden om na 1 januari 2024 asbestdaken te bezitten. Asbest kan gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, als asbestdaken verweren komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving.

Tevens is er een risico als er brand ontstaat bij een dak dat asbest bevat. Ook hierbij kunnen asbestvezels in een veel groter omliggend gebied vrijkomen. De eigenaren van asbestdaken in het buitengebied moeten in de periode 2016-2024 deze daken laten verwijderen door daartoe gecertificeerde bedrijven.

Subsidieregeling

De landelijke overheid heeft de  ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ voor particulieren (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden vastgesteld. De bedrijven kunnen de  aanvraag voor subsidie tot 31 december 2019, 17.00 uur, bij de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland indienen. Aanvragen kunnen betrokkenen doen via MIJNRVO.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. U ontvangt alleen subsidie als het oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 vierkante meter bedraagt. Voor 2016 is er landelijk een budget beschikbaar van 10 miljoen. Per jaar wordt er een subsidieplafond bekendgemaakt. Als de aanvraag wordt ingediend nadat de maximum aan subsidies is toegekend, verschuift de datum van ontvangst van de aanvraag naar 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Inventarisatie asbestdaken

De gemeente Brielle wil graag weten wat de omvang van het aantal vierkante meter asbestdaken in het buitengebied zijn. Eind februari 2016 gaat de DCMR Milieudienst Rijnmond namens de gemeente Brielle een inventarisatie uitvoeren van bedrijfsdaken waar asbest aanwezig is.

Sloopmelding

Voor het verwijderen van een asbestdak dient het bedrijf of organisatie altijd een sloopmelding te doen. Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Brielle ontvangt en beoordeelt deze. Deze sloopmelding moet de aanvrager ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden indienen bij het bevoegd gezag. Dit kunt u doen via het omgevingsloket.