Omgekeerd inzamelen en ondergrondse restafvalcontainers

In september 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat Brielle in 2018 over gaat op een andere manier van afvalscheiding, het zogenaamd omgekeerd inzamelen.

Hierbij is de ambitie uitgesproken om uiterlijk 2020 het aandeel restafval te verlagen naar maximaal 100 kg per inwoner.

Door het huidige afvalbeleid om te buigen naar een grondstoffenbeleid, werkt de gemeente mee aan de doelstellingen om duurzamer en milieubewuster met de leefomgeving van haar inwoners om te gaan.

Omgekeerd inzamelen houdt in dat het restafval niet meer thuis wordt opgehaald, maar juist  grondstoffen die hergebruikt worden, zoals de PMD die bestaat uit plastic, metalen en drankenkartons, gft-afval en oud papier. Het overblijvende restafval wordt verzameld in ondergrondse containers. Het plaatsen van ondergrondse (restafval)containers is een onderdeel van dit beleid. Hiervoor zijn locatieplannen gemaakt voor de ondergrondse afvalcontainers. Deze locatieplannen zijn met u besproken tijdens inloopavonden eerder dit jaar en aangepast (voor zover mogelijk) aan de opmerkingen die u heeft gemaakt. Om vast te stellen of op een locatie ondergrondse afvalcontainers kunnen komen, is gekeken of er obstakels in de grond zitten zoals kabels, leidingen of rioolbuizen. Deze zomer zijn de ontwerp-locatieplannen vast gesteld door het college van burgemeester en wethouders en zijn nu definitief. Dit betekent dat we nu verder kunnen en de ondergrondse afvalcontainers kunnen worden geplaatst.

Plaatsing ondergrondse afvalcontainer starten deze week 

De voorbereidingen voor het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers zijn klaar en de aannemer start deze week met de plaatsing van de containers in Zwartewaal. Daarna volgen de andere wijken de aankomende weken. 

Er worden eerst als dit nodig is proefsleuven gegraven en als er geen obstakels zijn, worden de betonputten ingegraven. Daarna worden de bakken (in de vakterm ”collectors” genoemd) erin gehangen, de inworpzuilen worden geplaatst en alle elektronica wordt ingebouwd voor het gebruik van de ondergrondse afvalcontainer. Voordat de ondergrondse afvalcontainers gebruikt kunnen worden, moeten alle ondergrondse containers zijn geplaatst en de functies zijn getest. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober afgerond.

Ondanks zorgvuldig onderzoek in de voorbereiding naar aanwezigheid van kabels en leidingen is het altijd mogelijk dat kabels en leidingen toch aanwezig zijn op de beoogde locatie en niet op die plaats liggen waar ze op tekening zijn aangegeven. Dit kan een plaatsing van de betonbak in de weg staan en moet er naar een uitwijkmogelijkheid worden gekeken, zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk geplande locatie.

Wanneer gaat u over op omgekeerd inzamelen? 

Zodra de datum van de afronding van het plaatsingstraject van de ondergrondse afvalcontainers en het testen ”in zicht” is, krijgt u een brief waarin is aangegeven wanneer, hoe en welke ondergrondse afvalcontainers u kunt gebruiken, hoe de nieuwe afvalpas werkt en ook het tijdstip waarop de nieuwe minicontainers voor papier (OPK) en plastic (PMD) worden geleverd. Uiteraard krijgt u ook de nodige informatie met daarin aangegeven welke soorten afvalstoffen in welke container thuis hoort. Ook ontvangt u een nieuwe afvalkalender waarop de nieuwe inzameldagen voor GFT, OPK en PMD staan aangegeven.

Zolang u die brief nog niet heeft gehad, blijft de inzameling van het restafval, het GFT en het papier (OPK) en plastic (PMD) plaatsvinden op de wijze zoals u nu gewend bent. Voor meer informatie kijkt u op www.brielle.nl/afval. Ook wordt u via de gemeentepagina op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. 

Kaartje locaties ondergrondse containers