Na uitspreken van voorkeur voor bestuurlijke fusie wordt nu de volgende stap voorbereid

De gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben alle drie unaniem de voorkeur uitgesproken voor een bestuurlijke fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Waarbij de ambitie is uitgesproken voor een startdatum van 1 januari 2023. De eerstvolgende stap is om te komen tot een gelijkluidend principebesluit, dat gelijktijdig door de drie afzonderlijke gemeenteraden wordt genomen. In het principebesluit is opgenomen met wie en wanneer zij willen fuseren en hoe ze dit willen aanpakken. 

Wanneer wordt het principebesluit genomen?
Het principebesluit is in gezamenlijkheid door de drie gemeenten voorbereid. De drie colleges van burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 17 maart 2020 dit principebesluit besproken en zijn akkoord met het voorstel. Nu kan het principebesluit voor behandeling en besluitvorming naar de gemeenteraden. Het besluit wordt eerst in raadscommissies besproken in de drie afzonderlijke gemeenten. Op woensdag 15 april wordt dit besluit door de afzonderlijke gemeenteraden genomen. Voor dit onderwerp kunt u net als voor alle andere onderwerpen in raadscommissies en gemeenteraden inspreken. Kijk hier wanneer de behandeling van het voorstel in de raadscommissie is en hoe u kunt inspreken. De behandeling is voor alle drie de gemeenten op hetzelfde moment op woensdag 15 april om 20:00 uur in de raadszaal.

NB. Gezien de situatie en de maatregelen die zijn genomen rond het coronavirus wordt steeds bekeken wanneer en hoe de behandeling van het principebesluit wordt vormgegeven. En hoe u erop kunt inspreken. We houden u op de hoogte via de communicatiemiddelen van de gemeenten. 

Wat is de volgende stap na het principebesluit?
Na het principebesluit start het opstellen van een herindelingsontwerp door de gezamenlijke gemeenten. Hierin worden alle betrokken partijen meegenomen; de raden, colleges, medewerkers, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hoe, wanneer en op welke manier is nu nog niet bekend. Dat wordt uitgewerkt op het moment dat het principebesluit is genomen. De drie gemeenten vinden het in ieder geval belangrijk om de samenleving actief te betrekken bij het fusieproces. Ook wordt er gezamenlijk door de drie gemeenten een plan van aanpak bestuurlijke fusie opgesteld. Deze wordt eind mei aangeboden aan de gemeenteraden. Daarnaast hebben de gemeenteraden gevraagd om een zogenaamd Due Dilligence onderzoek, een zorgvuldigheidsonderzoek van de financiën en organisaties. 

Hoe ziet het proces tot 1 januari 2023 eruit?
Op hoofdlijnen is het tijdspad om te komen tot een nieuwe gemeente hieronder weergegeven. Een herindeling kent een vast aantal processtappen en een wettelijke procedure. De tijdlijn voor een vrijwillige fusie per 1 januari 2023 is:                    

15 april 2020  Een lokaal, maar eensluidend principebesluit tot fusie van de drie gemeenteraden. 
mei 2020 Vaststellen plan van aanpak Bestuurlijke fusie door de gemeenten.
april – eind 2020 Opstellen Herindelingsontwerp door de gezamenlijke gemeenten.
eind 2020 Vaststellen Herindelingsontwerp door iedere gemeente.
begin 2021 Ter inzage legging Herindelingsontwerp en verwerking reacties in Herindelingsadvies (gemeenten).
april 2021  Vaststelling Herindelingsadvies door gemeenteraden, toezending aan Gedeputeerde Staten.
half 2021  Provinciale zienswijze Gedeputeerde Staten en toezending aan Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
najaar 2021- half 2022  Behandeling wetsvoorstel  door Tweede en Eerste Kamer
november 2022 Herindelingsverkiezingen
1 januari 2023 Start nieuwe gemeente