Jaarrekening Gemeente Brielle 2019 sluit met positief resultaat

Het geboekte resultaat in 2019 is afgerond € 4,7 miljoen positief. Het positieve resultaat ligt grotendeels in de herwaardering van de grondvoorraad van de gemeente en de hogere inkomsten en lagere uitgaven binnen het programma ‘Wonen’. 

Herwaardering grondvoorraad
Ongeveer € 3,4 miljoen van het resultaat is terug te voeren op een eenmalig voordeel dat samenhangt met de herwaardering van de grondvoorraad. Deze ‘winst’ heeft dus geen betrekking op geld dat niet is uitgegeven door de gemeente, maar met de ontwikkeling van de marktwaarde van gronden. Met de herwaardering van de grondvoorraad zijn geen geldstromen gemoeid.

Hogere baten, lagere uitgaven
Binnen het programma ‘Wonen’ is een positief resultaat behaald door een combinatie van hogere inkomsten en lagere uitgaven door uitstel van werkzaamheden. De drie grootste posten zijn samen verantwoordelijk voor ruim € 1,3 miljoen van het positieve resultaat. Het gaat hier om de hogere legesinkomsten (€ 230.000) voor bouwvergunningen in verband met enkele grote projecten van derden die niet waren verwacht voor 2019. Verder is er afgelopen jaar minder uitgegeven voor onderhoud van wegen (€ 700.000) en openbaar groen (€ 375.000), dan gepland. Onderhoud van wegen die binnen de revitalisering Meeuwenoord vallen, waren gepland voor 2019 en worden nu uitgevoerd in 2020. Verder is ander onderhoud van wegen en openbaar groen die voor 2019 waren voorzien, niet uitgevoerd. De belangrijkste oorzaak van deze vertraging heeft te maken met de beschikbaarheid van personeel. Daarnaast heeft het aanbestedingsbeleid extra aandacht gekregen waardoor de voorbereidingstijd voor de projecten langer was en de uitvoering verschoven is. 

Gemengde gevoelens
Het college van burgemeester en wethouders heeft gemengde gevoelens bij dit resultaat. Een positief resultaat van 4,7 miljoen lijkt extra geld. Dat is niet zo. Daarnaast zijn de uitdagingen om de exploitatierekening structureel sluitend te krijgen onverminderd groot. De gemeente geeft in het totaal meer geld uit dan dat er binnenkomt. Dit wordt al vele jaren opgevangen door de reserves van de gemeente, maar die zijn de afgelopen jaren flink geslonken. Het kasstroomsaldo is ook in 2019 negatief, zoals in de Kadernota van vorig jaar en dit jaar duidelijk wordt.