Haalbaarheidsvisie Windenergie in de Ondernemingspolder vastgesteld

De raad van de gemeente Brielle heeft op 29 oktober 2019 de Haalbaarheidsvisie Windenergie in de Ondernemingspolder vastgesteld. De Haalbaarheidsvisie treedt 1 dag na publicatie in werking. 

Waarom is de haalbaarheidsvisie opgesteld?

De gemeente Brielle heeft als doelstelling om 6-9 Megawatt aan windenergie te realiseren in de Ondernemingspolder. Dit is de polder tussen Brielle en Zwartewaal nabij de N57, aan de noordzijde van de Groene Kruisweg. De Haalbaarheidsvisie is opgesteld om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het realiseren van windmolens in de Ondernemingspolder. Om het realiseren van windmolens mogelijk te kunnen maken moet eerst nog een ruimtelijke procedure gestart worden. 

In de Haalbaarheidsvisie is een stappenplan en een beoordelingskader opgenomen.  Het stappenplan omschrijft welk proces doorlopen moet worden om een ruimtelijke procedure te kunnen starten. Aan de hand van het beoordelingskader wordt beoordeeld welk initiatief het beste past binnen de gestelde kaders. 

Waar vindt u informatie?

De Haalbaarheidsvisie windenergie in de Ondernemingspolder wordt gedurende drie maanden beschikbaar gesteld. U vindt de haalbaarheidsvisie op de volgende manieren: 

  • Digitaal: De Haalbaarheidvisie windenergie in de Ondernemingspolder is digitaal raadpleegbaar via www.brielle.nl/windenergie.
  • Analoog: Op het stadskantoor kunt u de Haalbaarheidsvisie ook op papier inzien. De Haalbaarheidsvisie ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 8:00 uur tot 12:30 uur), Slagveld 36. 

Wilt u windmolens realiseren in de Ondernemingspolder?

Indien u windmolens wilt realiseren in de Ondernemingspolder wordt u hierbij uitgenodigd om in de komende drie maanden een realiseerbaar plan in te dienen. Een realiseerbaar plan bestaat uit een initiatief voor 6-9 MW aan windenergie, en is (milieu)technisch en financieel haalbaar. Dat betekent ook dat de gronden in eigendom van de initiatiefnemer zijn, of dat een overeenkomst met de betreffende grondeigenaar is gesloten. Ook dient duidelijk te worden onderbouwd hoe u de omgeving betrekt bij uw plan. 

Voor het indienen van een plan kunt u het ‘Formulier indienen principeverzoek windpark’ downloaden. van de website van de gemeente Brielle. Hier vindt u ook een toelichting waar het ingediende principeverzoek uit dient te bestaan. Een plan kan worden ingediend tot 6 februari 2020.  

Kunt u bezwaar of beroep indienen?

Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van een Haalbaarheidsvisie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.