Nieuwsberichten

 • Collecterooster 18 t/m 24 februari:

  Roparun Collecte

 • Afvallessen op basisscholen in Brielle

  Ook dit jaar organiseert de Stichting Milieu Dichterbij in opdracht van Gemeente Brielle afvallessen op de basisscholen. Thema's als afvalscheiding, afvalverwerking en zwerfafval worden gedurende de les behandeld. De les eindigt met een opruimactie in de wijk.

 • Het Gemeentenieuws digitaal ontvangen?

  Wekelijks wordt het Gemeentenieuws gepubliceerd in Briels Nieuwsland. Ontvangt u deze informatie liever ook digitaal via de email?

 • Raads- en commissievergaderingen

  Vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies zijn in principe openbaar. U kunt inspreken als u dat wenst.

 • Inloopavonden Omgekeerd Inzamelen

  Dit jaar gaat Gemeente Brielle over op het Omgekeerd Inzamelen. Dit betekent dat het inzamelen van uw huishoudelijk afval gaat veranderen. In het kader van het omgekeerd inzamelen wordt  gebruik gemaakt van ondergrondse restafvalcontainers in uw directe woonomgeving.

 • Lokale belastingen binnenkort in uw (digitale) brievenbus

  Van 10 tot en met 24 februari verstuurt SVHW weer de jaarlijkse lokale belastingaanslagen. De afgelopen jaren verstuurde SVHW verschillende aanslagbiljetten voor de jaarlijkse lokale belastingen. Vanaf 2018 gaat SVHW deze aanslagbiljetten combineren. In principe ontvangt u dan nog maar één aanslagbiljet.

 • Collecterooster 11 t/m 17 februari:

  Kinderhulp Voorne Putten

 • Special Binnenstad- en havenvisie

  In de Special Binnenstad- en Havenvisie leest u de huidige stand van zaken over deze ruimtelijke visie.

 • Gemeente Brielle gaat dit jaar over op ‘omgekeerd inzamelen’

  Dit betekent dat restafval niet meer thuis wordt opgehaald. Het als grondstof herbruikbare afval zoals plastic, gft-afval en oud papier wordt wel opgehaald. Het overblijvende restafval wordt verzameld in ondergrondse containers.

 • Fabels en feiten over afval scheiden

  Gemeente Brielle gaat dit jaar over op ‘omgekeerd inzamelen’. Dit betekent dat restafval niet meer thuis wordt opgehaald. Het als grondstof herbruikbare afval zoals plastic, gft-afval en oud papier wordt wel opgehaald. Het overblijvende restafval wordt verzameld in ondergrondse containers.

 • Gemeente Brielle werkt aan kademuur Slagveld

  Gemeente Brielle werkt aankomende tijd aan de kademuur aan het Slagveld ter hoogte van nummer 37. Er is een omleiding ingesteld voor verkeer en een beperking opgelegd voor vrachtverkeer boven de 10-ton en of langer dan 10 meter.

 • Afvalkalender februari en maart 2018

  De Stadswerf is op Goede Vrijdag 30 maart gesloten.
  Zaterdag 31 maart is de Stadswerf open.

 • Koop-/realiseringsovereenkomst woningbouwplan ‘De Rugghe’ in Brielle ondertekend door Gemeente Brielle en Estate Invest

  Vrijdag 1 februari 2018 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de koop-/realisatieovereenkomst tussen Gemeente Brielle en projectontwikkelaar Estate Invest voor het nieuwbouwproject ‘De Rugghe’.

 • Kapwerkzaamheden Noordoever Brielse Meer

  Staatsbosbeheer start begin februari in opdracht van Recreatieschap Voorne-Putten met kapwerkzaamheden langs de Noordoever van het Brielse Meer, tussen Zwartewaal en Brielle.

 • Minder fossiele energie gebruiken? De gemeente Brielle helpt!

  Wilt u zonnepanelen plaatsen of is uw ketel aan vervanging toe en zoekt u een aardgasloos alternatief? Heeft u andere ideeën voor energiebesparing of duurzame energie in uw bedrijf waarover u graag eens van gedachten wilt wisselen met een expert? De gemeente Brielle helpt u hierbij.

 • Controle hondenbezit 2018 - is úw hond al aangemeld?

  Voor Brielle verzorgt SVHW de hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM BV hiervoor het hondenbezit. Dit jaar vindt de controle van 5 tot en met 9 maart plaats.

 • Omgekeerd inzamelen levert veel op!

  Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen worden voor een groot deel hergebruikt. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.

 • Gemeente Brielle en ABB tekenen koop-/realiseringsovereenkomst woningbouwplan ‘De Ankerplaats’ in Zwartewaal

  Na een periode van voorbereidingen en optimalisatie, hebben wethouder André Schoon namens de gemeente Brielle en de heer Den Breejen namens ABB Bouwgroep op 29 januari 2018 de koop-/realiseringsovereenkomst getekend voor het nieuwbouwproject ‘De Ankerplaats’.

 • Van afvalinzameling naar grondstofinzameling

  Gemeente Brielle gaat dit jaar over op ‘omgekeerd inzamelen’.

 • Babbeltrucs aan de deur

  Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen.

 • Sport- en cultuurhuis DukdalfBRES gaat open

  Het nieuwe sport- en cultuurhuis ‘DukdalfBRES’ is vanaf 29 januari compleet. Dan zijn ook de bibliotheek, de speelotheek en het centrum Vrijwilligerswerk erin gehuisvest.

 • Locatie windmolens definitief

  Provincie Zuid-Holland heeft een Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) opgesteld. Daarin is de door het Rijk gestelde opgave voor windenergie in Zuid-Holland vastgesteld en zijn locaties opgenomen waar de vereiste windmolens in het Rijnmondgebied gerealiseerd kunnen worden. Gemeente Brielle heeft actief meegedacht waar dit het meest acceptabel zou zijn en de locatie ten weerszijden van de N57 ten zuiden van de Brielse Brug (ondernemingspolder oost en west) voorgesteld.

 • Na onderzoek geen maatregelen rond breedplaatvloeren in Brielle

  De zogenaamde bubbledeck vloeren en de constructieopbouw, zoals toegepast in de parkeergarage van Eindhoven Airport zijn niet toegepast in Brielle.

 • Onderhoud sloten

  Vanuit het Waterschap Hollandse Delta hebben de beheerders van watergangen, zoals sloten en singels, de plicht om deze één keer in de 7 jaar uit te baggeren.

 • Criminelen actief tijdens donkere dagen!

  Het is langer donker en er zijn minder mensen op straat, hierdoor is het voor criminelen aantrekkelijker om ongestoord hun gang te gaan. De politie is daarom in samenwerking met de gemeente gestart met het donkere dagen offensief, dit loopt tot maart 2018.

 • Halloween Aquadisco - 21 oktober 2017

 • Special "Goud verzilveren"

 • Meldingen/klachten van bewoners

 • Voorne-Putten promotiefilm

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

 • Wees alert, vooral tijdens donkere dagen

 • Melden van schade aan publieke eigendommen

  Irritant toch, zo'n straattegel die los zit en waar je bijna over valt, zo'n kapot gereden stoeprand waar jij de band van je fiets op stuk rijdt. Natuurlijk repareert de gemeente dat. Maar omdat we niet iedere dag langs alle paden/wegen kunnen gaan om te checken of alles nog heel is, hebben we uw hulp daar wel bij nodig. Als u het bij ons meldt, kunnen wij het in orde maken.

 • Omgewaaide boom? Graffiti? Straatverlichting kapot?

  Bel de gemeente!

 • Verbod asbestdaken in buitengebied Brielle

  Het wordt verboden om na 1 januari 2024 asbestdaken te bezitten. Asbest kan gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid, als asbestdaken verweren komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving.

 • Subsidie kunst en cultuur

  Op grond van de stimuleringsregeling kunst en cultuur kunt u subsidie aanvragen voor projecten die tot doel hebben om een kunstzinnige of culturele uiting te realiseren, en projecten waarbij een kunstzinnige of culturele uiting gebruikt wordt om een maatschappelijk doel te realiseren.

 • Brielle zoekt nieuwe leden voor het Briels Burgerpanel

  De gemeente heeft sinds een aantal  jaren een Burgerpanel. Een Burgerpanel is één van de manieren om de betrokkenheid van inwoners te vergroten en hun mening te betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen.

 • Wat is verdacht gedrag?

  U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt.

 • Brielle brengt invalidenparkeerplaatsen en toegankelijke toiletten in kaart.

 • Volg de Brielse gemeenteraad via de RaadDigitaal app

  De gemeenteraad van Brielle en de Raadscommissies werken papierloos met behulp van de RaadDigitaal app. Ook u kunt deze app gebruiken om de (openbare) agenda’s, vergaderstukken en besluitenlijsten van de gemeenteraad te bekijken, te downloaden of te delen via twitter.

 • Koninklijke onderscheiding aanvragen

  Kent u iemand die een lintje verdient?

 • Zoekt u een organisatie?

  Zoekt u een organisatie in Brielle die u kan ondersteunen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of werk en inkomen?

 • Samen voor een veilige buurt

  U voelt zich betrokken bij de veiligheid van uw buurt of wijk? Wonen en leven in een veilige omgeving vindt u belangrijk? U bent alert en bereid een bijdrage te leveren aan een prettige leefomgeving? Laat dan van u horen en doe mee met Burgernet.

 • Vergaderingen gemeente Brielle

 • Officiële bekendmakingen

  Officiële bekendmakingen zijn de wet- en regelgeving van b.v. de gemeente. Deze bekendmakingen krijgen hun rechtsgeldigheid door bekendmaking in de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad.

 • Voor wie doet u de deur open?

 • Wees alert op valse e-mails van DigiD of Belastingdienst

  Criminelen proberen achter uw DigiD te komen.

 • WOB-verzoek alleen schriftelijk indienen

  De burgemeester, het college en de raad hebben besloten dat een zogeheten WOB-verzoek (verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur) slechts in behandeling wordt genomen wanneer deze schriftelijk wordt ingediend. Met andere woorden de elektronische weg voor het indienen van een WOB-verzoek (o.a. fax en email) is niet opengesteld hiervoor.

 • Bekendmaking van Algemeen Verbindende Voorschriften voortaan via www.overheid.nl

  Per 1 januari 2014 is de Wet elektronische bekendmaking (WEB) in werking getreden. Vanaf deze datum zijn gemeenten wettelijk verplicht algemeen verbindende voorschriften (Avv’s), bijvoorbeeld verordeningen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening, elektronisch bekend te maken. Met ingang van 1 januari 2014 zijn daardoor de officiële bekendmakingen van verordeningen alleen nog in te zien via het elektronisch gemeenteblad (via de website overheid.nl) en worden deze niet meer ter inzage gelegd in de leeskamer van het stadskantoor.

 • Mag mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

  Met schoolgaande kinderen bent u verplicht op vakantie te gaan tijdens de vakantieperioden die de school vaststelt. Het is in strijd met de Leerplichtwet om met uw kinderen buiten deze perioden op vakantie te gaan.

 • Sleutels kwijt?

  Bent u uw sleutels kwijt? Grote kans dat deze door de vinder naar het stadskantoor gebracht zijn.

 • Subsidie toegankelijkheid

  Er zijn subsidiegelden beschikbaar voor de verbetering van de toegankelijkheid van panden met een openbare functie!!

 • Burgernet, dat bent u!

  U voelt zich betrokken bij de veiligheid van uw buurt of wijk. Wonen en leven in een veilige omgeving vindt u belangrijk. U bent alert en bereid een bijdrage te leveren aan een prettige leefomgeving. Laat dan van u horen en doe mee met Burgernet.

 • Doe altijd aangifte!

  Samen met burgers en het bedrijfsleven wil de overheid Nederland nog veiliger maken. U kunt ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door altijd aangifte te doen. Meer aangiftes en meldingen geven de politie namelijk een beter beeld van de criminaliteit in Nederland waardoor ze doelgerichter en efficiënter te werk kan gaan.

 • Melding milieuklachten

  Indien u als bewoner klachten ondervindt van bedrijven kunt u met uw milieuklachten dag en nacht bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond terecht. Deze klachten kunnen gaan over lawaai-, stank,- of stofoverlast, mogelijke bodemverontreiniging of andere overlast van bedrijven.

 • Provinciaal telefoonnummer voor melden milieuklachten

  Voor het melden van milieuklachten in de provincie Zuid-Holland: 0888- 333 555.

 • Bel 140181 voor alle gemeenten op Voorne-Putten

  Alle gemeenten op Voorne-Putten te bereiken via het telefoonnummer 140181.

 • Samen de inbreker de baas!

  Tijdens de donkere wintermaanden zijn woningen een geliefd doelwit voor inbrekers. Er zijn minder mensen op straat, dus inbrekers kunnen gemakkelijker hun gang gaan. Wees daarom oplettend, zowel ’s nachts als overdag!

 • Voorkom verstopping van het (hoofd)riool

  Met regelmaat treffen wij verstopte hoofdriolen aan. Zo'n verstopping brengt vaak veel ongemak en hoge kosten met zich mee. Daarom is het belangrijk dat iedereen meewerkt om zo'n verstopping te voorkomen.

 • Rampen vallen niet te plannen.

  Centrale gedachte is dat rampen niet vallen te plannen. Wel dat voorbereidingen getroffen kunnen worden; door de overheid, maar zeker ook door uzelf!

Archief

Pagina opties