Voor Zwartewaal!

week 9 - 2015

Afgaande op de krantenkoppen lijken de zeven plagen van Egypte over Zwartewaal losgebarsten te zijn. De leefbaarheid van het dorp wordt volgens een groot aantal inwoners van diverse zijden bedreigd. Gedoeld wordt op de enorme windmolens die aan de overzijde van het Brielse Meer zijn geplaatst, de beoogde verlegging van de spoorlijn door het Botlekgebied naar de Theemsweg, de verbreding van de Groene Kruisweg met als ongewenst gevolg  de kap van diverse bomen en de voorgenomen woningbouw in het hart van het dorp.

Het gaat hier om zeer diverse ontwikkelingen, die door een toevallige samenloop van omstandigheden nu  ineens samenkomen.  Ik kan me goed voorstellen dat de gemiddelde  Zwartewaler denkt dat al deze ontwikkelingen bij elkaar de leefbaarheid van het dorp ernstig zullen aantasten. Ik begrijp ook goed dat de inwoners het gevoel hebben dat ze niet veel greep op die ontwikkelingen kunnen uitoefenen en dat het ze allemaal overkomt. Begrijpelijk dat de emoties dan soms hoog oplopen, want de betrokkenheid bij het eigen dorp is terecht enorm groot. De inspreker tijdens de raadscommissie Grondgebied, dhr. De Clou, bracht dat belang van de leefbaarheid en dat gevoel van onmacht uitstekend over. 

Ik ben erg blij met die grote betrokkenheid van de inwoners van Zwartewaal bij de leefbaarheid van het dorp. Ik snap ook goed dat men zich daartoe wendt tot het gemeentebestuur. De leefbaarheid van Zwartewaal is namelijk ook de  belangrijkste  inzet van het huidige beleid van raad en college. We verschillen dus niet van elkaar over wat het doel van de inspanningen voor Zwartewaal moet zijn.  Dat we dat doel niet zonder strijd voor elkaar krijgen, is ook duidelijk. Want met uitzondering van de woningbouw voornemens hebben we immers  te maken met machtige partijen en belangen achter genoemde ontwikkelingen. Het college doet er nochtans van alles aan om die negatieve  effecten te beperken. Ook al kan de gemeente weinig sturen in deze dossiers, invloed uitoefenen ten gunste van het leefklimaat in  Zwartewaal proberen we wel degelijk. 

Bij de voornemens tot woningbouw nabij Dorpscentrum De Gaffelaar zit de gemeente wel aan het roer. De klankbordgroep die binnenkort start heeft als doel om een bouwplan te ontwerpen met woningen waaraan behoefte is, dat goed ingepast kan worden in die omgeving én op draagvlak kan rekenen. Er is dus geen sprake van dat grondeigenaar ABB de vrije hand krijgt om maar te bouwen. Integendeel, met alle betrokkenen inclusief de omwonenden wordt geprobeerd om een haalbaar en acceptabel plan te ontwerpen.

Sommige omwonenden willen helemaal geen woningbouw, maar dat zou een verkeerde keuze zijn. Want als er niet meer gebouwd zou kunnen worden, komt  de leefbaarheid juist in het gedrang. Jonge gezinnen vestigen zich dan niet meer in Zwartewaal en de oudere Zwartewalers kunnen niet doorstromen naar een geschikte ouderenwoning - of voorziening in het eigen dorp. De basis voor de voorzieningen (dorpscentrum, school, verenigingsleven) zou dan langzaam gaan verdwijnen.

Het college van B&W heeft volop ambitie om Zwartewaal een positieve toekomst te geven. Dit voorjaar wordt nog gestart met het ontwikkelen van een integrale dorpsvisie. Ook dat biedt eens kans om in dialoog met alle betrokken dorpsbewoners na te denken over wat nodig is om het dorp economisch, sociaal en fysiek te versterken. De dreiging van buitenaf is een feit. Maar er is ook genoeg ambitie en kracht om de leefbaarheid van het dorp overeind te houden. In plaats van tegenover elkaar, is het dan ook veel belangrijker om schouder aan schouder te gaan staan. Samen voor Zwartewaal!