Samenwerken

week 28 - 2015

Afgelopen dinsdag heeft het College van B&W besloten om te streven naar een samenvoeging van de gemeentelijke organisatie van de gemeente Brielle met die van de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne. De colleges van onze twee buurgemeenten hebben dinsdag hetzelfde besluit genomen.

Strikt gezien betreft het nog een voorgenomen besluit, dat de komende twee maanden aan de ondernemingsraden van de drie gemeenten voor advies wordt voorgelegd. Medio september nemen de colleges op basis van deze adviezen dan een definitief besluit, dat in oktober aan de drie gemeenteraden ter goedkeuring wordt voorgelegd. Stemmen zij in, dan wordt het komende jaar gebruikt om een bedrijfsplan te maken, een organisatie-ontwerp en een visie op de toekomstige huisvesting. Dan wordt ook scherper welke voordelen de fusie-organisatie kan opleveren, hoe de verschillende organisatieculturen aaneen te smeden zijn en hoe de kwaliteit van de dienstverlening en beleidsautonomie worden georganiseerd. Eind voorjaar 2016 zal door de drie colleges dan de definitieve klap op wel of niet een ambtelijke fusie worden gegeven, evenals door de drie gemeenteraden. Als alle stoplichten op groen staan, kan de gezamenlijke ambtelijke organisatie per 1 januari 2018 van start gaan.

Er zal nog heel wat water door de Voornse wateren vloeien, voordat die ene werkorganisatie Voorne er is. Toch is het besluit van afgelopen dinsdag van groot belang. Het is immers richtinggevend voor waar de drie Voornse gemeenten naar toe willen, en dat is naar een stevige, onomkeerbare, niet-vrijblijvende samenwerking. Het besluit geeft een enorme impuls aan de regionale samenwerking tussen de drie gemeenten. Het betekent niet alleen een groot ambtelijk commitment naar elkaar, maar natuurlijk ook in bestuurlijke zin. Want als er in colleges en gemeenteraden geen stevig politiek draagvlak is voor deze verregaande ambtelijke samenwerking, dan kan het nooit een succes worden. Dat benodigde draagvlak bleek in de afgelopen maanden gelukkig breed aanwezig en zal hopelijk ook in oktober in het stemgedrag van de drie raden tot uiting komen!

Voor onze ambtelijke medewerkers is het besluit van het college uiteraard zeer ingrijpend. Er wordt de komende jaren immers een groot beroep gedaan op hun verandervermogen. Veranderingen brengen niet alleen nieuwe kansen en nieuwe energie, maar ook onzekerheid en onrust. Het vergt het vermogen om je eigen werk ter discussie te stellen, je open te stellen voor nieuwe collega’s en nieuwe werkvormen en -systemen. Mogelijk zelfs een nieuwe standplaats van waaruit je je werk zult doen. Tegelijkertijd blijft ‘de winkel’ natuurlijk gewoon open en mogen onze inwoners erop rekenen dat de dienstverlening gewoon en met de kwaliteit die ze gewend zijn, zal doorgaan.

Ik heb groot vertrouwen in onze Brielse medewerkers, dat zij deze dubbelslag tot een succes kunnen maken. Voor hen zelf, voor onze organisatie en voor onze inwoners.

Over onze inwoners gesproken, uiteindelijk ligt bij hen de aanleiding voor deze hechte ambtelijke samenwerking. Want de ambtelijke fusie komt er niet omdat we ze graag een grootschalige organisatie willen vormen.  Het doel is om de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen en waar mogelijk zelfs te verhogen. “Grootschalig organiseren, maar kleinschalig uitvoeren, dicht bij mensen en ondernemers”, dat is het motto. Burgers en ondernemers stellen immers steeds hogere eisen aan de gemeentelijke dienstverlening.  De gemeenten hebben de laatste jaren steeds meer taken op hun bord gekregen van de rijksoverheid en provincie. Die nieuwe verantwoordelijkheden, veelal van direct belang voor het dagelijkse leven en de zorg van mensen, vergen nieuwe slagkracht en hebben ingrijpende gevolgen voor de manier van werken. Ook zijn de financiële verantwoordelijkheden, maar daarmee ook de risico’s, voor gemeenten groter geworden. Onze gezamenlijke regionale belangen zoals de bereikbaarheid, de woningbouw, de veiligheid, bedrijfsvestigingen en de versterking van groen en recreatie, zullen steviger behartigd kunnen worden, als die worden ondersteund door een gemeenschappelijke, strategisch goed toegeruste organisatie.

Met een krachtige ambtelijke organisatie, die drie zelfstandige gemeentebesturen dient, zal de kwetsbaarheid van de drie afzonderlijke gemeenten verminderen en het organisatievermogen versterkt worden. De inwoners zullen er alleen maar voordelen van ondervinden is mijn stellige overtuiging.  Al zal dat misschien aan de oppervlakte niet snel zichtbaar zijn, want de dienstverlening gaat gewoon door.

Van onze medewerkers zal als gezegd wel veel gevraagd worden. Voor hen is met het besluit van de drie colleges duidelijkheid ontstaan over de koers die we willen inslaan,  na een lange periode van onzekerheid van wat er uit het onderzoek  naar samenwerkingsvarianten zou komen. Daarom is het goed dat we nu eerst enkele weken vakantie voor de boeg hebben. Ontspanning en rust met vrienden en familie en even afstand nemen van het werk, daar gaat het de komende weken om.

Ik wens daarom iedereen een mooie vakantieperiode toe. Dank voor alle inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Hopelijk weer uitgerust tot ziens ergens begin augustus.