Basisadministratie persoonsgegevens (voornemen)

Uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat onderstaande persoon/ personen niet meer woonachtig zijn op het destijds opgegeven adres en dat men heeft nagelaten aangifte te doen van wijziging van gegevens over verblijf en adres.

Dit geeft ons aanleiding om gebruik te maken van artikel 83, onder d van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Dit artikel luidt als volgt:

Een beslissing van het college van burgemeester en wethouders om:

 • - aan een aangifte geen of slechts ten dele gevolg te geven;
 • - een gegeven over de burgerlijke staat niet op te nemen, dan wel een geschrift daarover dat als akte is aangeboden niet als zodanig aan te merken;
 • - een gegeven over de nationaliteit niet op te nemen;
 • - ambtshalve over te gaan tot inschrijving, of tot opneming van gegevens in het geval dat inschrijving of  opneming op grond van een aangifte had moet geschieden;
 • - bij een opgenomen algemeen gegeven een aantekening over de onjuistheid van dat gegeven of over de strijdigheid daarvan met de Nederlandse openbare orde te plaatsen;
 • - niet te voldoen aan een verzoek als bedoeld in de artikelen 79 tot en met 82,

wordt gelijkgesteld met een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
 


Gelet op het vorenstaande zijn wij voornemens om onderstaande persoon/personen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in te schrijven op het adres: Land onbekend.

Voordat wij hiertoe zullen overgaan, stellen wij onderstaande persoon/personen in de gelegenheid hierop binnen vier weken na deze publicatie schriftelijk te reageren.

 • Brielle, Lenaert Vechelstraat 128

  Het voornemen om de heer J.M. Oliviera de Jesus, Lenaert Vechelstraat 128 in Brielle met ingang van 14 januari 2019 in te schrijven op het adres:Portugal

 • Brielle, Lenaert Vechelstraat 128

  Het voornemen om de heer C.D. Almeida da Silva, Lenaert Vechelstraat 128 met ingang van 14 januari 2019 in te schrijven op het adres: Portugal

 • Brielle, Maarland Noordzijde 5

  Het voornemen om mevrouw S.Uysal, Maarland Noordzijde 5 in Brielle met ingang van 17 december 2018 in te schrijven op het adres: Land Onbekend