Uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan de Grondweg 1b in Zwartewaal

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder c en artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de ontwerp omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan de Grondweg 1b te Zwartewaal ter inzage ligt vanaf 4 oktober 2019 gedurende zes weken.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Tevens is op 24 september 2019 door de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo, voor het afwijken van de Beheerverordening “Landelijk gebied”. Deze verklaring van geen bedenkingen van de raad is noodzakelijk om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

Plangebied en inhoud van het plan

Het plan betreft de uitbreiding van een bedrijfsgebouw tot 1080 m². Op grond van de geldende Beheersverordening “Landelijk gebied” is bebouwing tot 700 m² toegestaan.  De huidige losse bebouwing ten behoeve van kantoorruimte  en  opslag  zullen gesloopt worden en  opgenomen worden in de uitbreiding van het bedrijfsgebouw. Hiermee wordt het aanzicht van het perceel verbeterd en losse bouwwerken opgeruimd.

Ter inzagelegging

Gedurende de periode van zes weken (vrijdag 4 oktober 2019 tot en met donderdag 14 november 2019) ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en alle daarbij behorende stukken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (tussen 8.00 uur en 12.30 uur), Slagveld 36 in Brielle. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.brielle.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Gedurende de periode van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring  van geen bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 101, 3230 AC, Brielle. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ordening via 0181-471111. Uw zienswijze via de mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.