het uitbreiden van een bedrijfsgebouw, Grondweg 1a in Zwartewaal

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder a en c en artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de  omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan de Grondweg 1a te Zwartewaal, is verleend.

Tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de raad zijn geen zienswijzen ingediend.

Plangebied en inhoud van het plan

Het plan betreft de uitbreiding van een bedrijfsgebouw tot 1080 m². Op grond van de geldende Beheersverordening “Landelijk gebied” is bebouwing tot 700 m² toegestaan.  De huidige losse bebouwing ten behoeve van kantoorruimte  en  opslag  zullen gesloopt worden en  opgenomen worden in de uitbreiding van het bedrijfsgebouw. Hiermee wordt het aanzicht van het perceel verbeterd en losse bouwwerken opgeruimd.