het omzetten van de bestemming van "wonen twee-aaneen" naar "wonen vrijstaand", Zuurlandsedijk 1a in Brielle

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder c en artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de  omgevingsvergunning voor de omzetting van de huidige bestemming op het perceel Zuurlandsedijk 1a te Brielle, van “wonen twee-aaneen” naar “wonen-vrijstaand” voor de kavels  3 en 5, is verleend.

Tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de raad zijn geen zienswijzen ingediend.

Plangebied en inhoud van het plan

Het plan “De Brielse Erven” aan de Zuurlandsedijk valt binnen het bestemmingsplan “Geuzenland” . Hierin is opgenomen dat op de kavels 3 en 5 alleen een twee onder één kap woning gebouwd mag worden. Na de start van de verkoop is gebleken dat het verkopen van een twee-onderéén kap zeer moeilijk is. In het plan van de 10 kavels zijn dit de enige twee onderéén kap woningen. Verzocht is om ook op deze twee kavels een vrijstaande woning te mogen bouwen.

Ter inzagelegging

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en de verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (tussen 8.00 uur en 12.30 uur), Slagveld 36 in Brielle. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.brielle.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Vanaf 6 december 2019 kunnen belanghebbenden bij het besluit, binnen zes weken na deze datum een beroepschrift indienen tegen dit besluit bij de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Tevens kan een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam worden ingediend. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.