Anterieure Overeenkomst Middelweg 1 in Vierpolders

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan

Het college maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij op 20 september 2019 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.4a Wro, heeft gesloten met de initiatiefnemer voor de locatie Middelweg 1, Vierpolders. Deze overeenkomst is gesloten in het kader van het bestemmingsplan Middelweg 1, Vierpolders waarin de huidige bedrijfsbestemming komt te vervallen en gewijzigd wordt naar een agrarische bestemming en de bouw van één woning op een ander deel van het perceel mogelijk wordt gemaakt.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de betaling van eventuele planschade, de betaling van de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en de uitvoering van de landschappelijke inpassing.

Met ingang van 4 oktober 2019 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30 tijdens kantooruren (tussen 8.00 uur en 12.30 uur), Slagveld 36 in Brielle.

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.