Locatieplannen ondergrondse containers

Er is een locatieplan gemaakt waarin de mogelijke locaties voor de ondergrondse containers zijn opgenomen.

Een locatie voor een ondergrondse container moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals de loopafstand van de woning naar de container, het aantal woningen dat gebruik gaat maken van de container en de bereikbaarheid voor de inzamelwagen.

De  ondergrondse infrastructuur, zoals de elektriciteitskabels en gasleidingen die in de grond liggen, hebben ook invloed op de locatie.Ontwerp-locatieplannen ondergrondse containers definitief


Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 25 juni 2018 is besloten de ‘ontwerp-locatieplannen plaatsing ondergrondse containers’ definitief vast te stellen voor de wijken Meeuwenoord, Rugge, Zuurland, Ommeloop en Plantage, Kleine Goote, Nieuwland, Nieuwland-Oost, Vierpolders en Zwartewaal.
Het locatieplan voor de ‘Binnenstad’ is vanaf 19 juli in te zien

Het besluit en de locatieplannen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 juni 2018 gedurende 6 weken (tot en met woensdag 8 augustus 2018) ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. De afzonderlijke definitieve locatieplannen van de wijken kunt u ook bekijken op www.brielle.nl/afval. Voor het inzien van de ontwerp-locatieplannen kunt u ook een afspraak maken met de projecteider omgekeerd inzamelen, Richard Leentvaar, telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0181- 471111.

Beroep

Binnen 6 weken ingaande de dag na de bekendmaking van dit besluit bestaat de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen een locatie binnen het besluit van de ontwerp-locatieplannen kenbaar hebben gemaakt;
  • belanghebbenden bij de ten opzichte van de ontwerp-locatieplannen gewijzigde locaties.
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijzen tegen het besluit van de ontwerp-locatieplannen hebben kenbaar te maken gedurende de termijn van terinzagelegging (beroepstermijn van 23 april tot en met 6 juni 2018.

Het beroepschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van het beroepschrift en het besluit waarop het beroepschrift betrekking heeft.
Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het plaatsingsbesluit niet. Het plaatsingsbesluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening voor een betreffende locatie te worden ingediend  bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het plaatsingsbesluit voor de betreffende locatie niet eerder in werking nadat op dat verzoek is beslist. Ook voor een verzoek voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Omgekeerd inzamelen

Dit jaar voert de gemeente het zogenaamd omgekeerd inzamelen in. Dit betekent dat het restafval niet meer thuis wordt opgehaald, maar juist het afval dat als grondstof (her)gebruikt kan worden, zoals plastic, gft-afval en oud papier. Het overblijvende restafval wordt verzameld in ondergrondse containers. In de definitieve locatieplannen plaatsing ondergrondse containers zijn de locaties opgenomen waar deze ondergrondse containers bij u in de wijk komen te staan.