Klacht over de gemeente Brielle

Klagen is een recht

Iedereen kan een klacht indienen over een gedraging van het gemeentebestuur of van de medewerkers. Het gaat daarbij om de manier waarop een bestuurder of medewerker zich tegenover u of een ander heeft gedragen.

Een klacht indienen

U kunt een klacht schriftelijk of mondeling indienen. Doet u het mondeling dan kan worden gevraagd hem op schrift te stellen. Een schriftelijke klacht moet zijn voorzien van:

    -  uw naam en adres
    -  de dagtekening
    -  de gedraging waartegen de klacht is gericht
    -  uw handtekening

U zendt uw klacht aan:

De klachtencoƶrdinator van de gemeente Brielle
Postbus 101
3230 AC  BRIELLE

Klachtenformulieren

Bij de balie van het stadskantoor, de stadswerf, de Dukdalf en het museum liggen formulieren, waarmee u een klacht kunt indienen.

U kunt ook uw klacht online invullen met het klachtenformulier.

De formele afhandeling van uw klacht

Na het indienen van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging.

Daarna vindt een hoorzitting plaats. Voor deze hoorzitting krijgt u een schriftelijke uitnodiging. Ook andere belanghebbenden worden uitgenodigd.
U krijgt een verslag van de hoorzitting. Daarna ontvangt u bericht hoe uw klacht is afgehandeld. De termijn voor afhandeling van uw klacht is zes weken na ontvangst, waarbij verlenging met vier weken mogelijk is.

Ook andere afhandeling mogelijk

Het is mogelijk om een klacht informeel af te doen als verwacht wordt dat de klacht naar uw tevredenheid kan worden opgelost. Daarover wordt contact met u opgenomen. U krijgt binnen veertien dagen na het indienen van de klacht schriftelijk bericht over de manier waarop deze informeel is afgedaan. Bent u het daar niet mee eens dan kunt u dit meedelen en wordt de formele procedure gevolgd.

Niet alle klachten worden behandeld

Uw klacht wordt niet behandeld als zij betrekking heeft op klachten:

 • waarover de rechter al een uitspraak heeft gedaan
 • over zaken waar de Officier van Justitie aan werkt
 • die al eerder zijn behandeld
 • over gedragingen, die langer dan een jaar voor de indiening van de klacht plaatsvonden
 • waarover formeel bezwaar of beroep open staat of heeft gestaan

Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen krijgt u daarover binnen vier weken schriftelijk bericht.

 • Klachtenformulier

 • U bent het niet eens met de afhandeling van uw klacht?

  Als u het niet eens bent met de uitspraak over uw klacht dan kunt u zich binnen een jaar wenden tot de Nationale ombudsman.

  De Nationale Ombudsman geldt als een gezaghebbend onafhankelijk instituut. Een burger die een klacht heeft weet zich verzekerd van een gezaghebbende behandeling.

 • de Ombudsman

  Iedere burger heeft het recht bij een bestuursorgaan te klagen over diens gedragingen.

 • de Kinderombudsman

  De Kinderombudsman (ingesteld per 1 april 2011) ziet er op toe dat de rechten van het kind worden nageleefd.

 • Meer informatie?

  Gemeente Brielle, bureau bestuursondersteuning en -advisering.
  Klachtencoƶrdinator: de heer H.E.C. Neppelenbroek

  Stadskantoor Slagveld 36.
  Postbus 101, 3230 AC Brielle
  Tel.: 0181-471111
  E-mail bzm.boa@brielle.nl