De coronacrisis heeft de culturele sector flink geraakt. Ook nu ondervindt men nog steeds veel hindernissen in de uitvoering van culturele activiteiten en voorzieningen. Ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur heeft de Rijksoverheid geld ter beschikking gesteld. Dankzij deze steun kan de lokale cultuursector van de gemeente Brielle extra financiële ondersteuning krijgen.

Er is keuze uit twee mogelijkheden om financiële steun aan te vragen, namelijk:

1. Eenmalige steun t.w.v. €1000,-

Bent u betrokken bij een culturele organisatie, vereniging, of (straat)groep? Of bent u een individueel rechtspersoon met een culturele doelstelling? Dan kunt u eenmalig een financiële ruggensteun van €1000,- aanvragen!

Wat moet u doen om hiervoor in aanmerking te komen?

Stuur een ingevuld aanvraagformulier steun t.w.v. van €1000,- naar info@brielle.nl ovv “culturele coronasteun 1000”. Let op! Bent u geen rechtspersoon maar wel lid van een culturele groep? Dan moet uw aanvraag door twee, van deze groep deel uitmakende, personen worden ingediend.   

2. Compensatie voor grotere exploitatietekorten

Indien uw organisatie of onderneming door coronamaatregelen moeilijkheden ondervindt in het voortzetten van culturele activiteiten, komt u in aanmerking voor een compensatie. Hiervoor dient u een exploitatietekort aan te tonen in uw lopende boekjaar.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor compensatie?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier compensatie exploitatietekort naar info@brielle.nl ovv “culturele coronasteun”.

Aanvraagformulier culturele coronasteun 1000

Aanvraagformulier compensatie exploitatietekort

De spelregels

Voor de financiële ruggensteun geldt een subsidieplafond van €50.000.- Dit houdt in dat er maximaal 50 aanvragen kunnen worden behandeld. Deze wordt direct vastgesteld en behoeft geen verantwoording en kan slechts eenmaal per organisatie, vereniging, of (straat)groep aangevraagd worden.

Het subsidieplafond voor compensatie van een exploitatietekort is €175.000,- aan culturele coronasteun vanuit het rijk. Compensatie leidt tot uitsluiting van aanvraag van de voucher; wanneer de voucher al eerder is toegekend, zal deze in aftrek worden genomen op het subsidiebedrag van de compensatie.

De volledige beleidsregels leest u hieronder.

Beleidsregels culturele coronasteun

Toelichting

De Brielse cultuursector heeft zich goed staande gehouden tijdens corona. Er zijn geen hulpvragen geweest. Nu culturele instellingen weer open mogen, ziet men wel financiële moeilijkheden op de lange termijn: door de invoering van de coronacheck, terugval in bezoekerscijfers en minder inkomsten door uitgestelde optredens en voucherregelingen.

Ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur hebben gemeenten middelen ontvangen vanuit de Rijksoverheid. Deze noodsteun wordt in Brielle ingezet middels twee mogelijkheden, welke beide extra financiële ondersteuning bieden voor lokale culturele organisaties.

Deze beleidsregels voor culturele coronasteun zijn nadere regels zoals bedoeld in artikel 2 en artikel 4 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Brielle 2011.

Artikel 1: Begripsbepaling

 1. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle;
 2. Compensatie: compensatie van een aangetoond exploitatietekort door coronamaatregelen.
 3. Coronamaatregelen: beperkingen opgelegd door het rijk of door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus;
 4. Lokale culturele organisaties: instellingen en rechtspersonen met een culturele doelstelling, gevestigd te Brielle;
 5. Voucher: eenmalige subsidie van € 1000 welke direct is vastgesteld en geen verantwoording behoeft.

Artikel 2: Twee mogelijkheden Culturele coronasteun

 1. In 2021 en 2022 kunnen lokale culturele organisaties een eenmalige subsidie aanvragen in de vorm van een voucher van € 1000,-
 2. In 2021 en 2022 kunnen lokale culturele organisaties incidentele compensatie aanvragen voor exploitatietekorten in de lopende boekjaren.

Artikel 3: Criteria

1.     Aanvrager:  instellingen en personen met een culturele doelstelling, gevestigd te Brielle.
2.     Bij compensatie kan de aanvrager aantonen dat het exploitatietekort is ontstaan door coronamaatregelen.
3.     Bij compensatie kan de aanvrager aantonen dat hij een beroep heeft gedaan op voorliggende voorzieningen (steunpakket Rijksoverheid) waar dat mogelijk is.

Artikel 4: Subsidieverlening

1. De voucher is direct vastgesteld en behoeft geen verantwoording.
2. De voucher kan eenmalig worden aangevraagd in 2021 of 2022.
3. De voucher biedt geen structurele subsidierelatie voor de toekomst.
4. De voucher leidt niet tot uitsluiting van compensatie.
5. Het college verleent uitsluitend compensatie voor het kunnen voortzetten van activiteiten na en tijdens coronamaatregelen, zodat culturele organisaties niet in de financiële problemen raken/ failliet gaan.V
6. Voor compensatie geldt geen maximaal subsidiebedrag, maar behandeling op volgorde van aanvraag met een plafond van € 175.000.
7. Compensatie van <5000 euro is direct vastgesteld en behoeft geen verantwoording.
8. Compensatie vanaf 5000 euro is voorlopig en behoeft verantwoording middels een vaststellingsaanvraag in het volgende boekjaar.
9. Compensatie leidt tot uitsluiting van aanvraag van de voucher; wanneer de voucher al eerder is toegekend, zal deze in aftrek worden genomen op het subsidiebedrag van de  compensatie.
10. Compensatie kan zowel in 2021 als in 2022 worden aangevraagd.
11. Compensatie biedt geen structurele subsidierelatie voor de toekomst.


Artikel 5: Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure zal worden ingericht middels een digitaal aanvraagformulier op de website. 


Artikel 6: Verantwoording en vaststelling

 1. De voucher is direct vastgesteld en behoeft geen verantwoording.
 2. Compensatie <5000 euro is direct vastgesteld en behoeft geen verantwoording.
 3. Compensatie vanaf 5000 euro is voorlopig en behoeft verantwoording middels een vaststellingsaanvraag in het volgende boekjaar.

Artikel 7: Subsidieplafond

 1. Er is € 50.000 beschikbaar ten behoeve van de uitreiking van vouchers. Dit houdt in dat er maximaal 50 aanvragen kunnen worden behandeld.
 2. Het subsidieplafond voor compensatie betreft € 175.000 aan culturele coronasteun vanuit het rijk.