hoog contrast

Veiligheid en Openbare orde

Integraal Veiligheidsbeleid

Veiligheid is in onze samenleving heel erg belangrijk (geworden).

Steevast worden in bevolkingsenquêtes veiligheid en een goede gezondheid als de belangrijkste voorwaarden voor een prettig leven genoemd. Veiligheid is daarom een basisvoorwaarde en verdient structurele aandacht. Zowel van het gemeentebestuur als van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Maar niet in de laatste plaats is veiligheid ook een verantwoordelijkheid van de individuele burger, in de directe leefomgeving en in de openbare buitenruimte.

Proces vorming integraal veiligheidsbeleid

Het komen tot een volledig integraal veiligheidsbeleid is een uitgebreid proces. Als leidraad voor dit proces is gebruik gemaakt van de methode Kernbeleid Veiligheid. Kernbeleid Veiligheid helpt gemeenten bij het opstellen van een strategische visie, het selecteren van prioriteiten, het coördineren van de samenwerking met ketenpartners en geeft richtlijnen voor de organisatorische borging van het beleid. Daarnaast wordt in een actieprogramma de hoofdlijnen van beleid vertaald in concrete acties, taakverdeling en termijnen. Het centrale onderdeel van de methode is een stappenplan dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. opstart (startnotitie);
 2. veiligheidsanalyse;
 3. prioritering;
 4. opstellen van het veiligheidsbeleid;
 5. opstellen van het actieprogramma.


Stap 1 - Startnotitie

In de startnotitie staat weergegeven op welke wijze en met welke partners het Integraal Veiligheidsbeleid tot stand zal komen.

Stap 2 en 3 - Veiligheidsanalyse en prioritering

De stappen 2 en 3 zijn tegelijk genomen. In de periode juni 2011 t/m november 2011 is de veiligheidsanalyse uitgevoerd. De veiligheidsanalyse geeft per veiligheidsveld de huidige situatie en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren weer. De veiligheidsvelden zijn: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. De veiligheidsanalyse is in samenwerking met verschillende interne (afdelingen binnen de gemeente) en externe partners (onder andere brandweer en politie) opgesteld.

Ook zijn de bewoners van gemeente Brielle door middel van het 'burgerpanel' betrokken bij het opstellen van de veiligheidsanalyse. In de maanden oktober en november zijn de bijna 800 leden van het burgerpanel benaderd met de vraag aan welk veiligheidsonderwerp de gemeente meer aandacht zou moeten besteden. De leden van het burgerpanel konden dit voor tien relevante veiligheidsonderwerpen aangeven. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de veiligheidsanalyse.

De eindconclusie van de veiligheidsanalyse beschrijft de prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014. Het is de bevoegdheid van de raad om uiteindelijk de prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 vast te stellen. De raad heeft op 10 januari 2012 kennis genomen van de Veiligheidsanalyse 2011 en de voorgestelde prioriteiten vastgesteld.

De vastgestelde prioriteiten zijn:

 • Huidig beleid omtrent vandalismegerelateerde vernielingen en afspraken tussen gemeente en politie evalueren en borgen.
 • Terugdringen van het aantal inbraken in woningen.
 • Terugdringen van overlast veroorzaakt door Midden- en Oost-Europeanen (MOE-Landers).
 • Terugdringen van het aantal inbraken/overvallen in winkels/bedrijven/kantoren.
 • Terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.
 • Terugdringen van drugshandel.

 
Stap 4 - Integraal Veiligheidsbeleid

Nadat inzicht is verschaft in de veiligheidssituatie van gemeente Brielle en de prioriteiten zijn vastgesteld, is het integraal veiligheidsbeleid opgesteld. Net als bij de veiligheidsanalyse is het beleidskader onderverdeeld in de vijf veiligheidsvelden en zijn dezelfde partners betrokken bij de totstandkoming van het beleidskader. Het integraal veiligheidsbeleid geeft weer binnen welk beleidskader alle betrokken partners kunnen werken.

Klik hier om het Integraal Veiligheidsbeleid in te zien.

Stap 5 - Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid

Het beleid omschreven in de nota Integraal Veiligheidsbeleid is vertaald naar concrete acties in het Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid. Per veiligheidsveld staat aangegeven welke acties de komende jaren worden uitgevoerd, welke partner dat gaat doen en welk doel uiteindelijk bereikt moet worden.

Klik hier om het Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid in te zien.