hoog contrast

Omgevingsvergunning (Wabo)

De omgevingsvergunning - alles in één!


Op 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) ingevoerd.

Bestaande vergunningen (25) zijn gebundeld in één vergunning: de omgevingsvergunning. U vraagt geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit "kappen". U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen drie vergunningen aan, maar één omgevingsvergunning voor de activiteiten "bouwen", "kappen", en "inrit".

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het landelijke digitale loket.

De aanvraag komt automatisch bij de gemeente binnen.

De omgevingsvergunning - uw voordeel!
 

  • U vraagt de noodzakelijke vergunningen in één keer, in één procedure aan.
  • U dient de vergunning digitaal in, dit scheelt in tijd en kosten. De mogelijkheid het aanvraagformulier uit te printen en uw aanvraag op papier in te dienen blijft echter voorlopig bestaan.
  • U ontvangt één vergunning, zonder tegenstrijdige eisen. De wettelijke termijn waarbinnen de vergunning afgehandeld wordt is ingekort.
  • Er is één procedure voor bezwaar en beroep: de belanghebbende moet in één keer alle bezwaren op tafel leggen.
  • Toezicht en handhaving worden gebundeld uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.  
  • De categorie vergunningvrije bouwwerken wordt groter. Dit geldt echter niet voor bouwwerken binnen het beschermd stadsgezicht, daarvoor is altijd een vergunning nodig!


Let op!!

De behandeltermijnen zijn ingekort. Keerzijde hiervan is dat er geen tijd meer is een plan tussentijds aan te passen. Indien bijvoorbeeld de welstandscommissie het plan negatief beoordeelt, betekent dit dat de gehele omgevingsvergunning geweigerd wordt. Om tijd en kosten te besparen is vooroverleg van essentieel belang!!

De bouwvergunning, monumentenvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning, bestemmingsplanontheffingen, exploitatievergunning, gebruiksvergunning, milieuvergunning, inritvergunning, kapvergunning en reclamevergunning gaan op in de omgevingsvergunning.

Het volledige overzicht en meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u vinden omgevingsloket - infoMil

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met onze afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, tel. 0181 - 47 11 87.


Vooroverleg


Wij zijn graag u bereid te helpen met het voorbereiden van uw aanvraag voor uw (bouw)project. U kunt bij de gemeente Brielle een verzoek om vooroverleg indienen.

U ontvangt dan, afhankelijk van uw verzoek, binnen 3 á 4 weken een indicatie of de voorgenomen (bouw)activiteit haalbaar is, of het bestemmingsplan de voorgenomen activiteit toelaat, of de welstands- of monumentencommissie met uw bouwplan kunnen instemmen en waar u bij het indienen van uw aanvraag nog meer rekening mee moet houden. Vul hiervoor het formulier Vooroverleg in