hoog contrast

Visie en beleid

De raad neemt de besluiten over hoe de gemeente er op de lange termijn uit zal zien.

Voor de wat kortere termijn zijn de doelen, waarvoor de gemeente zich gesteld ziet opgenomen in het collegeprogramma, de gemeentebegroting en beleidsnota's.

Bij dit onderdeel vindt u - voor zover mogelijk - de informatie, die het beleid en de visie van de gemeente weergeven.

De gekozen indeling voor dit onderdeel is gelijk aan de indeling van de programmabegroting zoals die de door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In november wordt de programmabegroting voor het erop volgende jaar vastgesteld, gebaseerd op het collegeprogramma 2010-2014.  

Daarnaast zijn uiteraard ook de begroting en het jaarverslag als afzonderlijke onderdelen vermeld.