hoog contrast
College van B & W

College van B & W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit een voorzitter en drie wethouders.

Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een bepaald aantal taken (portefeuille).

Burgemeester en wethouders hebben, naast hun eigen taken en verantwoordelijkheden, o.a. tot taak besluiten van de gemeenteraad voor te bereiden en uit te voeren. Daarnaast stellen zij regels vast m.b.t. de ambtelijke organisatie van de gemeente en benoemen en ontslaan zij de ambtenaren.

Ook zijn zij bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten en deze te verrichten. Voorts treden zij namens de gemeente op in rechtsgedingen.

Het college vergadert wekelijks op dinsdagmorgen.
De vergaderingen zijn niet openbaar.


Samenstelling van het College van B & W