hoog contrast
College van B & W

College van B & W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit een voorzitter en drie wethouders.

Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een bepaald aantal taken (portefeuille).

Burgemeester en wethouders hebben, naast hun eigen taken en verantwoordelijkheden, o.a. tot taak besluiten van de gemeenteraad voor te bereiden en uit te voeren. Daarnaast stellen zij regels vast m.b.t. de ambtelijke organisatie van de gemeente en benoemen en ontslaan zij de ambtenaren.

Ook zijn zij bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten en deze te verrichten. Voorts treden zij namens de gemeente op in rechtsgedingen.

Het college vergadert wekelijks op dinsdagmorgen.
De vergaderingen zijn niet openbaar.


Samenstelling van het College van B & W

 

 

Gregor Rensen

Rensen
Naam Gregor Rensen
FunctieBurgemeester
E-mail adresg.rensen@brielle.nl
Taken

- bestuurlijke aangelegenheden
- openbare orde en veiligheid
- public relations
- jumelage(s)
- personeel en organisatie
- coördinatie integraal veiligheidsbeleid
- MRDH

André Schoon

Schoon
Naam André Schoon
FunctieWethouder
E-mail adresa.schoon@brielle.nl
Taken

1e loco-burgemeester

- ruimtelijke ordening
- volkshuisvesting
- monumentenzorg
- stadsvernieuwing
- grondexploitatie
- beheer openbare ruimte
- speeltuinen

- verkeer en vervoer
- economische zaken
- wijkbeheer

Politieke partijVVD

Wilbert Borgonjen

Borgonjen
Naam Wilbert Borgonjen
FunctieWethouder
E-mail adresw.borgonjen@brielle.nl
Taken

2e loco-burgemeester

- onderwijs
- accommodatiebeheer
- Wmo/sociale zorg
- sociale zaken
- werkgelegenheid
- cultuur
- ouderenbeleid
- jeugdbeleid
- sport
- volksgezondheid

Politieke partijCDA

Dick Verbeek

Verbeek
Naam Dick Verbeek
FunctieWethouder
E-mail adresd.verbeek@brielle.nl
Taken

3e loco-burgemeester

- financiën en belastingen
- automatisering
- recreatie en toerisme
- agrarische zaken

- museum
- milieu
- energie

Politieke partijD66

Piet Schouten

Schouten
Naam Piet Schouten
FunctieGemeentesecretaris
E-mail adresp.schouten@brielle.nl